Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 1229/2003 de stabilire a unui ansamblu de orientări pentru reţelele energetice transeuropene şi de abrogare a Deciziei 1254/96/CE Număr celex: 32003D1229

În vigoare de la 15.07.2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA NR. 1229/2003/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 26 iunie 2003
de stabilire a unui ansamblu de orientări pentru reţelele
energetice transeuropene şi de abrogare a Deciziei 1254/96/CE

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 156,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European2,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor3,

în conformitate cu procedura stabilită la articolul 251 din Tratat4,

întrucât:

(1) După adoptarea Deciziei nr. 1254/96/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iunie 1996 de stabilire a unui ansamblu de orientări pentru reţelele energetice transeuropene5, a apărut necesitatea de a integra noi priorităţi, de a evidenţia proiectele care sunt deosebit de importante, de a actualiza lista proiectelor şi de a adapta procedura utilizată pentru identificarea proiectelor.

(2) Noile priorităţi rezultă din crearea unei pieţe interne de energie mai deschise şi mai competitive, ca urmare a punerii în aplicare a Directivei 96/92/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 decembrie 1996 privind regulile comune pentru piaţa internă de energie electrică6 şi a Directivei 98/30/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 privind regulile comune pentru piaţa internă în sectorul gazelor naturale7. Acestea respectă concluziile Consiliului European de la Stockholm, din martie 2001 privind dezvoltarea infrastructurilor necesare pentru exploatarea pieţei de energie. Ar trebui să se depună un efort deosebit pentru atingerea obiectivului de a folosi pe scară mai largă sursele de energie regenerabilă, şi de a contribui în acest fel la promovarea unei politici de dezvoltare durabilă.

(3) De regulă, construirea şi întreţinerea infrastructurilor în sectorul energetic ar trebui să se supună legilor pieţei. Această idee este conformă cu propunerile Comisiei privind realizarea pieţei interne în sectorul energetic şi cu normele comune privind dreptul concurenţei, care vizează crearea unei pieţe interne de energie mai deschise şi mai competitive. Prin urmare, ajutorul financiar comunitar acordat pentru construire şi întreţinere trebuie să rămână cu caracter absolut excepţional. Aceste excepţii trebuie să fie bine justificate.

(4) Construirea şi întreţinerea infrastructurii energetice ar trebui să permită funcţionarea eficientă a pieţei interne de energie, fără abaterea de la principiile strategice şi - după caz - de la cele de serviciu universal. De asemenea, priorităţile apar ca urmare a importanţei crescute a reţelelor energetice transeuropene pentru diversificarea aprovizionării cu gaze în cadrul Comunităţii, prin integrarea reţelelor energetice ale ţărilor candidate şi asigurarea exploatării coordonate a reţelelor electrice din Europa şi bazinele Mării Mediterane şi al Mării Negre.

(5) Dintre proiectele legate de reţelele energetice transeuropene, este necesar să se evidenţieze proiectele prioritare, care prezintă o importanţă deosebită pentru funcţionarea pieţei interne de energie sau pentru siguranţa distribuţiei de energie.

(6) Este necesar să se adapteze procedura de identificare a proiectelor legate de reţelele energetice transeuropene, pentru a asigura aplicarea armonioasă a Regulamentului (CE) nr. 2236/95 al Consiliului din 18 septembrie 1995 de stabilire a normelor generale de acordare a ajutorului financiar comunitar în domeniul reţelelor transeuropene8.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...