Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 822/2003 privind aderarea Comunităţii Europene la Comisia Codex Alimentarius Număr celex: 32003D0822

În vigoare de la 26.11.2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 17 noiembrie 2003
privind aderarea Comunităţii Europene la Comisia Codex Alimentarius
(2003/822/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolele 37, 95, 133 şi articolul 152 alineatul (4) coroborate cu articolul 300 alineatul (3) primul paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European1,

întrucât:

(1) Obiectivul Comisiei Codex Alimentarius este, inter alia, de a elabora şi armoniza standardele de la nivel mondial în domeniul sănătăţii şi de a emite linii directoare şi recomandări privind produsele agricole şi pescăreşti, produsele alimentare, aditivii şi contaminanţii alimentari, furajele, medicamentele de uz veterinar, pesticidele, inclusiv privind etichetarea, metodele de analiză şi prelevare de probe, codurile etice şi bunele practici în agricultură, precum şi linii directoare în domeniul igienei, în vederea protejării sănătăţii consumatorilor şi a asigurării unor practici corecte în comerţul internaţional. Aceste obiective sunt în conformitate cu obiectivele Comunităţii Europene în ceea ce priveşte măsurile adoptate pentru a proteja viaţa şi sănătatea umană, a animalelor şi a plantelor, precum şi mediul, şi în ceea ce priveşte măsurile conexe de comerţ internaţional şi armonizarea legislaţiilor naţionale, în special în ceea ce priveşte produsele alimentare, aditivii şi contaminanţii alimentari, inclusiv etichetarea şi metodele de analiză şi prelevare de probe, în vederea asigurării liberei circulaţii pe piaţa internă şi a importurilor din ţări terţe.

(2) Începând din 1994, o dată cu intrarea în vigoare a Acordurilor OMC, în special a Acordului privind aplicarea măsurilor sanitare şi fitosanitare (Acordul SPS) şi a Acordului privind barierele tehnice în calea comerţului (Acordul TBT), standardele, liniile directoare şi recomandările prevăzute de Codex Alimentarius au dobândit o relevanţă juridică mai mare ca urmare a trimiterilor la Codex Alimentarius cuprinse în Acordurile OMC şi ca urmare a prezumţiei de conformitate conferită măsurilor relevante la nivel naţional în cazul în care se bazează pe astfel de standarde, linii directoare sau recomandări adoptate de Comisia Codex Alimentarius.

(3) Comunitatea Europeană trebuie să îşi poată exercita competenţele şi să îşi joace rolul în timpul pregătirii, negocierii şi adoptării standardelor, liniilor directoare şi recomandărilor de către Comisia Codex Alimentarius şi organele subsidiare ale acesteia. Aderarea Comunităţii Europene ca membru cu drepturi depline la Codex Alimentarius, alături de statele sale membre, este esenţială pentru a garanta faptul că interesele primordiale în domeniul sănătăţii şi de altă natură ale Comunităţii Europene şi ale statelor membre sunt luate în considerare la pregătirea, negocierea şi adoptarea acestor standarde, linii directoare sau recomandări sau a altor dispoziţii de către Comisia Codex Alimentarius.

(4) Aderarea Comunităţii Europene ca membru cu drepturi depline la Codex Alimentarius trebuie să contribuie la consolidarea coerenţei dintre standardele, liniile directoare sau recomandările şi celelalte dispoziţii adoptate de Comisia Codex Alimentarius şi alte obligaţii internaţionale relevante ale Comunităţii Europene.

(5) La 26 noiembrie 1991, Comunitatea Europeană a devenit membru al Organizaţiei pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO), alături de statele membre.

(6) Articolul 2 din Statutul Comisiei Codex Alimentarius stabileşte dreptul Comunităţii Europene, în calitate de membru al FAO, de a deveni membru cu drepturi depline al Comisiei Codex Alimentarius.

(7) Prin Decizia din 21 decembrie 1993, Consiliul a autorizat Comisia să negocieze condiţiile şi modalităţile de aderare a Comunităţii Europene la Comisia Codex Alimentarius, ca membru cu drepturi depline, pe baza competenţei Comunităţii Europene, a statutului acesteia în cadrul FAO şi având în vedere obiectivul şi caracteristicile specifice ale Comisiei Codex Alimentarius.

(8) Drepturile şi obligaţiile organizaţiilor membre ale FAO se pot aplica, mutatis mutandis, în cazul aderării Comunităţii Europene la Comisia Codex Alimentarius, iar deciziile corespunzătoare privind adaptările care se impun în ceea ce priveşte dispoziţiile relevante din regulamentul de procedură al Comisiei Codex Alimentarius şi al organelor subsidiare ale acesteia au fost deja luate.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...