Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 2/2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informaţii spaţiale în Comunitatea Europeană (Inspire) Număr celex: 32007L0002

În vigoare de la 25.04.2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2007/2/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 14 martie 2007
de instituire a unei infrastructuri pentru informaţii
spaţiale în Comunitatea Europeană (Inspire)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 175 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat, în lumina proiectului comun aprobat de Comitetul de conciliere la 17 ianuarie 2007(2),

întrucât:

(1) Politica comunitară în domeniul mediului trebuie să vizeze un nivel ridicat de protecţie, care să ţină seama de diversitatea situaţiilor din diferitele regiuni ale Comunităţii. În plus, sunt necesare informaţii, inclusiv informaţii spaţiale, pentru formularea şi punerea în aplicare a acestei politici şi a altor politici comunitare, care trebuie să integreze cerinţele privind protecţia mediului, în conformitate cu articolul 6 din tratat. În vederea asigurării unei astfel de integrări, este necesar să se stabilească o anumită coordonare între utilizatorii şi furnizorii de informaţii, astfel încât informaţiile şi cunoştinţele din diferite sectoare să poată fi combinate.

(2) Al şaselea program de acţiune pentru mediu, adoptat prin Decizia nr. 1600/2002/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iulie 2002(3), prevede că ar trebui să se urmărească foarte atent ca elaborarea politicii Comunităţii în domeniul mediului să se facă în mod integrat, ţinând seama de diferenţele regionale şi locale. Există o serie de probleme privind disponibilitatea, calitatea, organizarea, accesibilitatea şi partajarea informaţiilor spaţiale necesare pentru realizarea obiectivelor stabilite în programul menţionat.

___________

(1) JO C 221, 8.9.2005, p. 33.

(2) Avizul Parlamentului European din 7 iunie 2005 (JO C 124 E, 25.5.2006, p. 116), Poziţia comună a Consiliului din 23 ianuarie 2006 (JO C 126 E, 30.5.2006, p. 16) şi Poziţia Parlamentului European din 13 iunie 2006 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Decizia Consiliului din 29 ianuarie 2007 şi rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 13 februarie 2007 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

(3) JO L 242, 10.9.2002, p. 1.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...