Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 623/2003 privind dezvoltarea unui sistem informatic veterinar integrat numit TRACES [notificată cu numărul C(2003) 2983] Număr celex: 32003D0623

În vigoare de la 28.08.2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 19 august 2003
privind dezvoltarea unui sistem informatic veterinar integrat
numit TRACES [notificată cu numărul C(2003) 2983]
(2003/623/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Directiva 90/425/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind controalele veterinare şi zootehnice aplicabile în comerţul intracomunitar cu anumite animale vii şi produse în vederea realizării pieţei interne1, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2002/33/CE a Parlamentului European şi a Consiliului2, în special articolul 20 alineatul (3),

având în vedere Decizia 92/438/CEE a Consiliului din 13 iulie 1992 privind informatizarea procedurilor veterinare de import (proiect Shift), de modificare a Directivelor 90/675/CEE, 91/496/CEE şi 91/628/CEE şi a Deciziei 90/424/CEE şi de abrogare a Deciziei 88/192/CEE3, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 806/20034, în special articolul 12,

având în vedere Decizia 90/424/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind cheltuielile în domeniul veterinar5, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 806/2003, în special articolul 37 alineatul (2) şi articolul 37a alineatul (2),

întrucât:

(1) Decizia 91/398/CEE a Comisiei din 19 iulie 1991 privind reţeaua informatizată de legătură între autorităţile veterinare (ANIMO)6 defineşte principiile reţelei de comunicaţii între unităţile veterinare.

(2) Decizia 92/563/CEE a Comisiei din 19 noiembrie 1992 privind baza de date referitoare la normele comunitare de import, prevăzută de proiectul Shift7 impune Comisiei să dezvolte baze de date pertinente.

(3) Directiva 1999/93/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 decembrie 1999 privind un cadru comunitar pentru semnăturile electronice8 urmăreşte să asigure securitatea şi încrederea în comunicaţiile electronice şi facilitează utilizarea acestora de către administraţiile naţionale şi comunitare, între ele, precum şi cu cetăţenii şi agenţii economici.

(4) Raportul A5-0405/2002 al Parlamentului European privind combaterea febrei aftoase în Uniunea Europeană în 2001 şi măsurile care urmează a fi luate pentru a evita şi combate epizootiile în Uniunea Europeană cere Comisiei, la punctul 123, să adopte de îndată dispoziţii pentru ameliorarea sistemului actual de supraveghere a transportului de animale în interiorul Uniunii Europene (sistem "Animo").

(5) Decizia 2003/24/CE a Comisiei din 30 decembrie 2002 privind dezvoltarea unui sistem informatic integrat9, prevede ca, într-o a doua etapă, Comisia să elaboreze noul sistem ANIMO.

(6) Pentru optimizarea funcţionalităţilor şi interfeţelor utilizatori, statele membre trebuie să se asocieze strâns în vederea elaborării unui sistem informatic veterinar integrat.

(7) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanţul alimentar şi sănătatea animală,

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...