Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 2160/2003 privind controlul salmonellei şi al altor agenţi zoonotici specifici, prezenţi în reţeaua alimentară Număr celex: 32003R2160

În vigoare de la 12.12.2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) nr. 2160/2003 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL
CONSILIULUI
din 17 noiembrie 2003
privind controlul salmonellei şi al altor agenţi zoonotici specifici,
prezenţi în reţeaua alimentară

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 152 alineatul (4) litera (b),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European2,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută în articolul 251 din tratat3,

întrucât:

(1) Animalele vii şi produsele de origine animală sunt incluse pe lista din anexa I la tratat. Creşterea şi comercializarea unor produse de origine animală constituie o importantă sursă de venit pentru populaţia agricolă. O dezvoltare raţională a acestui sector are loc prin realizarea unor acţiuni veterinare care vizează ridicarea nivelului de sănătate publică şi sănătate animală a Comunităţii.

(2) Protecţia sănătăţii umane împotriva maladiilor şi infecţiilor direct sau indirect transmisibile între animale şi om (zoonoze) este de o importanţă majoră.

(3) Zoonozele transmisibile prin alimente pot cauza suferinţe umane, precum şi pierderi economice atât producţiei, cât şi industriei alimentare.

(4) Zoonozele transmise de alte surse decât alimentele, în special de populaţiile de animale sălbatice şi de companie, constituie de asemenea un subiect de îngrijorare.

(5) Zoonozele care există în faza de producţie primară trebuie să facă obiectul unui control corespunzător în vederea garantării realizării obiectivelor prezentului regulament. Totuşi, în cazul producţiei primare la originea aprovizionării directe a consumatorului final sau comerţului local cu cantităţi mici de produse primare de către operatorul din sectorul alimentar care le produce, este necesar să se protejeze sănătatea publică în cadrul dreptului naţional. Există într-adevăr în acest caz o relaţie strânsă între producător şi consumator. Această producţie nu ar trebui să aibă efecte semnificative asupra prevalenţei medii de zoonoze în rândul populaţiilor de animale din întreaga Comunitate. Dispoziţiile generale în privinţa eşantionării şi analizei se pot dovedi nepractice şi necorespunzătoare pentru producătorii care posedă foarte puţine animale şi care se află în regiuni supuse unor restricţii geografice speciale.

(6) Directiva 92/117/CEE a Consiliului din 17 decembrie 1992 privind măsurile de protecţie împotriva anumitor zoonoze şi anumitor agenţi zoonotici la animale şi în produsele de origine animală, în vederea prevenirii focarelor de infecţie şi de intoxicare datorate produselor alimentare4 prevedea sisteme de supraveghere a anumitor zoonoze şi măsuri de control al salmonellei în anumite efective de păsări de curte.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...