Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 2152/2003 privind supravegherea pădurilor şi interacţiunile ecologice în cadrul Comunităţii (Forest Focus) Număr celex: 32003R2152

În vigoare de la 11.12.2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) nr. 2152/2003 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL
CONSILIULUI
din 17 noiembrie 2003
privind supravegherea pădurilor şi interacţiunile ecologice în cadrul
Comunităţii (Forest Focus)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 175,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European2,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor3,

hotărând în conformitate cu procedura stabilită în articolul 251 din tratat4,

întrucât:

(1) Pădurile îndeplinesc o multitudine de funcţii în cadrul societăţii. Pe lângă rolul semnificativ pe care îl joacă în dezvoltarea zonelor rurale, pădurile sunt extrem de preţioase pentru conservarea naturii. Ele sunt, de asemenea, foarte importante pentru conservarea mediului, constituie elemente cheie ale ciclului carbonului şi rezervoare de carbon considerabile şi, în acelaşi timp, reprezintă un factor de control crucial în ciclul hidrologic.

(2) Starea pădurilor poate fi grav afectată de factori naturali, cum ar fi condiţiile climaterice extreme, atacuri ale paraziţilor şi boli sau fenomene antropice precum schimbarea climaterică, incendiile şi poluarea atmosferică. Aceste ameninţări pot afecta grav pădurile sau le pot chiar distruge. Majoritatea factorilor naturali şi antropici care afectează pădurile pot avea efecte transfrontaliere.

(3) Comunicarea adresată de Comisie Parlamentului European şi Consiliului privind o strategie forestieră pentru Uniunea Europeană a pus în evidenţă necesitatea de a proteja mediul natural şi patrimoniul forestier, de a asigura o gestionare durabilă a pădurilor şi de a susţine cooperarea internaţională şi paneuropeană în domeniul protecţiei pădurilor, făcându-se referire la supravegherea pădurilor şi promovarea rolului lor de rezervoare de carbon. În rezoluţia sa din 15 decembrie 1998 privind o strategie forestieră pentru Uniunea Europeană5, Consiliul a invitat Comisia să evalueze şi să îmbunătăţească în permanenţă eficacitatea sistemului european de supraveghere a stării pădurilor luând în considerare toate incidenţele posibile asupra ecosistemelor forestiere. De asemenea, Consiliul a invitat Comisia să acorde o atenţie deosebită dezvoltării sistemului de informare comunitară cu privire la incendiile forestiere, care permite o mai bună evaluare a eficacităţii măsurilor de protecţie împotriva incendiilor.

(4) Decizia 1600/2002/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iulie 2002 de stabilire a celui de-al şaselea program comunitar de acţiune pentru mediu6 subliniază necesitatea de a adopta o abordare bazată pe cunoaştere în vederea elaborării, punerii în aplicare şi evaluării politicii de mediu şi insistă în special asupra elaborării unei supravegheri a multiplelor funcţii ale pădurii, în conformitate cu recomandările unor foruri, cum ar fi Conferinţa ministerială privind protecţia pădurilor în Europa, Forumul Naţiunilor Unite privind pădurile sau chiar Convenţia privind diversitatea biologică.

(5) Comunitatea, împreună cu statele membre, şi-a luat angajamentul de a pune în practică o serie de activităţi referitoare la conservarea şi protecţia pădurilor, aprobate la nivelul instituţiilor internaţionale, în special propuneri de acţiuni ale Grupului interguvernamental privind pădurile şi ale Forumului interguvernamental privind pădurile, programul de acţiune extins privind diversitatea biologică a pădurilor al Convenţiei privind diversitatea biologică, precum şi Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite privind schimbările climatice şi protocolul de la Kyoto.

(6) Comunitatea a abordat deja, în cadrul Regulamentului (CEE) nr. 3528/86 al Consiliului din 17 noiembrie 1986 privind protecţia pădurilor Comunităţii împotriva poluării atmosferice7 şi al Regulamentului (CEE) nr. 2158/92 al Consiliului din 23 iulie 1992 privind protecţia pădurilor din Comunitate împotriva incendiilor8, problemele ridicate de doi factori care au consecinţe deosebit de grave asupra ecosistemelor forestiere.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...