Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 2065/2003 privind aromele de fum utilizate sau destinate utilizării în sau pe alimente Număr celex: 32003R2065

În vigoare de la 26.11.2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 2065/2003 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL
CONSILIULUI
din 10 noiembrie 2003
privind aromele de fum utilizate sau destinate utilizării
în sau pe alimente

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European2,

hotărând în conformitate cu procedura stabilită la articolul 251 din tratat3,

întrucât:

(1) Directiva 88/388/CEE a Consiliului din 22 iunie 1988 privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la aromele destinate utilizării în produsele alimentare şi la materiile prime destinate producerii acestora4, în special articolul 5 alineatul (1) a şaptea liniuţă prevede adoptarea unor dispoziţii adecvate cu privire la materiile prime utilizate pentru producerea aromelor de fum şi la condiţiile de reacţie utilizate pentru prepararea acestora.

(2) Libera circulaţie a unor alimente sigure şi sănătoase constituie un aspect esenţial al pieţei interne şi contribuie în mod semnificativ la sănătatea şi bunăstarea cetăţenilor, precum şi la interesele sociale şi economice ale acestora.

(3) Este necesar ca politicile comunitare să asigure un nivel înalt de protecţie a vieţii şi sănătăţii umane.

(4) Pentru protecţia sănătăţii umane, aromele de fum trebuie supuse unei evaluări a siguranţei pe baza unei proceduri comunitare, înainte de introducerea pe piaţă sau utilizarea în sau pe alimente în cadrul Comunităţii.

(5) Diferenţele dintre actele cu putere de lege şi actele adiministrative naţionale privind evaluarea şi autorizarea aromelor de fum pot împiedica libera circulaţie a acestora prin crearea unor condiţii de concurenţă inegală şi neloială. De aceea, este necesară stabilirea unei proceduri de autorizare la nivel comunitar.

(6) Compoziţia chimică a fumului este complexă şi depinde, printre altele, de esenţa lemnului utilizat, metoda de producere a fumului, conţinutul de apă al lemnului, precum şi de temperatura şi concentraţia de oxigen pe durata producerii fumului. În general, alimentele afumate prezintă probleme de sănătate, în special în ceea ce priveşte posibila prezenţă a hidrocarburilor aromate policiclice. Deoarece aromele de fum se obţin dintr-un fum supus unor procese de fracţionare şi purificare, utilizarea aromelor de fum este în general considerată mai puţin periculoasă pentru sănătate decât procedeul de afumare tradiţional. Totuşi, evaluarea siguranţei trebuie să ţină seama de posibila extindere a utilizării aromelor de fum comparativ cu afumarea tradiţională.

(7) Prezentul regulament se referă la aromele de fum, astfel cum sunt definite de Directiva 88/388/CEE. Producerea aromelor de fum începe prin condensarea fumului. În mod normal, fumul condensat este separat prin procese fizice, într-un condensat de fum primar apos, o fază de gudron cu densitate mare insolubil în apă şi o fază de ulei insolubil în apă. Faza de ulei insolubil în apă este un produs derivat impropriu producerii de arome de fum. Condensaţii de fum primari şi fracţiile fazei de gudron de mare densitate insolubil în apă denumiţi "fracţii de gudron primare" sunt purificaţi în scopul eliminării componentelor fumului cele mai dăunătoare pentru sănătatea umană. Aşadar, aceştia pot fi utilizaţi ca atare în sau pe alimente sau pentru producerea aromelor de fum derivate obţinute prin prelucrări fizice adecvate ulterioare, cum ar fi procedeele de extracţie, distilarea, concentrarea prin evaporare, absorbţia sau separarea prin membrană şi adaosul de ingrediente alimentare, alte arome, aditivi alimentari sau solvenţi, fără a se aduce atingere legislaţiei comunitare mai specifice.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...