Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1946/2003 privind deplasările transfrontaliere de organisme modificate genetic (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32003R1946

În vigoare de la 05.11.2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) nr. 1946/2003 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL
CONSILIULUI
din 15 iulie 2003
privind deplasările transfrontaliere de organisme modificate genetic
(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 175 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social2,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor3,

hotărând în conformitate cu procedura stabilită la articolul 251 din tratat4,

întrucât:

(1) Protocolul de la Cartagena privind biosiguranţa la Convenţia privind diversitatea biologică (denumit în continuare "Protocolul") a fost semnat de Comunitate şi de statele membre ale acesteia în 2000, iar Decizia 2002/628/CE a Consiliului5 privind încheierea Protocolului, în numele Comunităţii, a fost adoptată la 25 iunie 2002.

(2) Articolul 1 din protocol precizează că, în conformitate cu principiul precauţiei cuprins în Principiul 15 din Declaraţia de la Rio privind mediul şi dezvoltarea, obiectivul Protocolului este de a contribui la asigurarea unui nivel corespunzător de protecţie în domeniul transferului, manipulării şi utilizării în condiţii de siguranţă a organismelor modificate genetic (OMG-uri) obţinute prin procedee de biotehnologie modernă care pot avea efecte negative asupra conservării şi utilizării durabile a diversităţii biologice, luând, de asemenea, în considerare riscurile pentru sănătatea umană şi punând în mod special accentul pe deplasările transfrontaliere.

(3) Protocolul prevede ca fiecare parte să ia măsurile corespunzătoare legale, administrative şi de altă natură pentru a-şi îndeplini obligaţiile în conformitate cu Protocolul. Directiva 2001/18/CE Parlamentului European şi a Consiliului din 12 martie 2001 privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic6 a invitat Comisia să înainteze o propunere legislativă pentru punerea în aplicare a procedurilor stabilite de protocol şi, în conformitate cu protocolul, pentru a le impune exportatorilor din Comunitate să se asigure că sunt îndeplinite toate cerinţele din Procedura de acord prealabil în cunoştinţă de cauză, în conformitate cu articolele 7-10, 12 şi 14 din protocol.

(4) Este important să se organizeze supravegherea şi controlul deplasărilor transfrontaliere de OMG-uri pentru a contribui la asigurarea conservării şi a utilizării durabile a diversităţii biologice, având, de asemenea, în vedere riscurile pentru sănătatea umană, astfel încât cetăţenii să aibă posibilitatea de a face alegeri în mod liber şi în cunoştinţă de cauză în privinţa OMG-urilor.

(5) Deoarece legislaţia comunitară nu conţine cerinţe specifice pentru exporturile de OMGuri în ţări terţe şi pentru a asigura respectarea obligaţiilor prevăzute de protocol cu privire la deplasările transfrontaliere de OMG-uri, trebuie să se instituie un cadru legal comun pentru exporturile în cauză.

(6) Este necesar să se recunoască nevoia de a respecta cadrul de reglementare a biosiguranţei al părţii sau non-părţii de import în mod consecvent cu protocolul.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...