Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1831/2003 privind aditivii din furaje (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32003R1831

În vigoare de la 18.10.2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) nr. 1831/2003 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL
CONSILIULUI
din 22 septembrie 2003
privind aditivii din furaje
(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 37 şi art. 152, alin. (4) lit. (b),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European2,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

în conformitate cu procedura prevăzută la art. 251 din tratat3,

întrucât:

(1) Producţia de efective de animale ocupă un loc foarte important în agricultura Comunităţii. Obţinerea unor rezultate satisfăcătoare depinde în mare măsură de utilizarea unor furaje sigure şi de bună calitate.

(2) Libera circulaţie a produselor alimentare şi a furajelor sigure şi de bună calitate constituie un aspect esenţial al pieţei interne şi contribuie considerabil la sănătatea şi bunăstarea cetăţenilor, precum şi la interesele lor sociale şi economice.

(3) Ar trebui să se asigure un nivel ridicat de protecţie a vieţii şi sănătăţii oamenilor atunci când se aplică politicile comunitare.

(4) Pentru a proteja sănătatea umană şi animală, precum şi mediul, aditivii pentru furaje ar trebui să fie evaluaţi din punct de vedere al siguranţei, pe baza unei proceduri comunitare, înainte de a fi introduşi pe piaţă, utilizaţi şi prelucraţi în interiorul Comunităţii. Întrucât hrana pentru animalele de companie nu face parte din lanţul alimentar pentru oameni şi nu are impact ecologic asupra terenurilor arabile, este necesar să fie prevăzute dispoziţii speciale privind aditivii din hrana pentru animalele de companie.

(5) Art. 11 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor generale ale legislaţiei din domeniul alimentar, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentelor şi de stabilire a procedurilor privind siguranţa produselor alimentare4 consfinţeşte principiul legislaţiei comunitare în domeniul alimentar, în temeiul căruia este necesar ca produsele alimentare şi furajele importate pentru a fi introduse pe piaţa comunitară ar trebui să respecte cerinţele din legislaţia comunitară în materie sau condiţiile pe care Comunitatea le-a considerat cel puţin echivalente cu acestea. Prin urmare, este necesar ca importurile din ţări terţe de aditivi pentru furaje să facă obiectul unor condiţii echivalente cu cele care se aplică aditivilor produşi în Comunitate.

(6) Orice acţiune a Comunităţii în domeniul sănătăţii umane, al sănătăţii animale şi al mediului ar trebui să se bazeze pe principiul precauţiei.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...