Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1830/2003 privind trasabilitatea şi etichetarea organismelor modificate genetic şi trasabilitatea produselor destinate alimentaţiei umane sau animale, produse din organisme modificate genetic, şi de modificare a Directivei 2001/18/CE Număr celex: 32003R1830

În vigoare de la 18.10.2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) nr. 1830/2003 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL
CONSILIULUI
din 22 septembrie 2003
privind trasabilitatea şi etichetarea organismelor modificate genetic
şi trasabilitatea produselor destinate alimentaţiei umane sau
animale, produse din organisme modificate genetic,
şi de modificare a Directivei 2001/18/CE

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 95 alin. (1),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European2,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor3,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la art. 251 din Tratat4,

întrucât:

(1) Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 martie 2001 privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic5 le impune statelor membre să ia măsuri pentru a asigura trasabilitatea şi etichetarea organismelor modificate genetic (OMG-uri) autorizate în toate etapele introducerii acestora pe piaţă.

(2) diferenţele dintre actele cu putere de lege şi actele administrative naţionale privind trasabilitatea şi etichetarea OMG-urilor care reprezintă produse sau sunt conţinute în produse, precum şi trasabilitatea produselor alimentare şi a furajelor produse din OMGuri pot împiedica libera circulaţie a acestora, creând condiţii de concurenţă inegală şi neloială. Un cadru comunitar armonizat pentru trasabilitatea şi etichetarea OMG-urilor ar contribui la funcţionarea eficientă a pieţei interne. Directiva 2001/18/CE trebuie, prin urmare, modificată corespunzător.

(3) cerinţele de trasabilitate pentru OMG-uri trebuie să faciliteze, pe de o parte, retragerea produselor în cazurile în care se identifică efecte adverse neprevăzute asupra sănătăţii umane, sănătăţii animale sau mediului, inclusiv asupra ecosistemelor şi, pe de altă parte, concentrarea monitorizării în vederea examinării, în special, a efectelor asupra mediului. Trasabilitatea trebuie, de asemenea, să faciliteze punerea în aplicare a măsurilor de gestionare a riscurilor în conformitate cu principiul precauţiei.

(4) trebuie să se stabilească cerinţe de trasabilitate aplicabile produselor alimentare şi furajelor produse din OMG-uri, pentru a facilita etichetarea exactă a acestor produse, în conformitate cu cerinţele Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind produsele alimentare şi furajele modificate genetic6, astfel încât operatorii şi consumatorii să aibă la dispoziţie informaţii exacte care să permită exercitarea în mod eficient de către aceştia a libertăţii de a alege, precum şi controlul şi verificarea informaţiilor conţinute pe etichete. Cerinţele pentru produsele alimentare şi furajele produse din OMG-uri trebuie să fie similare pentru a se evita sincopele la nivelul informaţiilor în cazurile de modificare a destinaţiei acestora.

(5) transmiterea şi deţinerea de informaţii conform cărora anumite produse conţin sau sunt formate din OMG-uri, şi identificatorii unici pentru respectivele OMG-uri oferă, în fiecare etapă a introducerii acestora pe piaţă, baza unui sistem de trasabilitate şi etichetare adecvată a OMG-urilor. Identificatorii pot fi utilizaţi pentru accesarea unor informaţii specifice privind OMG-urile, consemnate într-un registru, şi pentru a facilita identificarea, detectarea şi monitorizarea acestora în conformitate cu Directiva 2001/18/CE.

(6) transmiterea şi deţinerea de informaţii conform cărora anumite produse alimentare sau furaje au fost produse din OMG-uri oferă, de asemenea, o bază pentru trasabilitatea adecvată a produselor elaborate din OMG-uri.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...