Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1829/2003 privind produsele alimentare şi furajele modificate genetic (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32003R1829

În vigoare de la 18.10.2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) nr. 1829/2003 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL
CONSILIULUI
din 22 septembrie 2003
privind produsele alimentare şi furajele modificate genetic
(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 37, 95 şi 152 alin. (4) lit. (b),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social2,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor3,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la art. 251 din tratat4,

întrucât:

(1) libera circulaţie a produselor alimentare şi furajelor sigure şi sănătoase este un aspect esenţial al pieţei interne şi contribuie în mod considerabil la sănătatea şi bunăstarea cetăţenilor, precum şi la interesele economice şi sociale ale acestora.

(2) în cadrul punerii în aplicare a politicilor comunitare, trebuie să se asigure un nivel înalt de protecţie a vieţii şi sănătăţii umane.

(3) în vederea protejării sănătăţii umane şi animale, produsele alimentare şi furajele care constau din, conţin sau sunt produse din organisme modificate genetic (denumite în continuare "produse alimentare şi furaje modificate genetic") trebuie să facă obiectul unei evaluări din punctul de vedere al siguranţei în conformitate cu o procedură comunitară, înainte de a fi introduse pe piaţă în interiorul Comunităţii.

(4) diferenţele dintre actele cu putere de lege şi actele administrative privind evaluarea şi autorizarea produselor alimentare şi a furajelor modificate genetic pot împiedica libera circulaţie a acestora, generând astfel condiţii de concurenţă inechitabile şi neloiale.

(5) Regulamentul (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 ianuarie 1997 privind alimentele şi ingredientele alimentare noi5 a instituit o procedură de autorizare pentru produsele alimentare modificate genetic, implicând statele membre şi Comisia. Este necesar ca procedura menţionată să fie simplificată şi să devină mai transparentă.

(6) Regulamentul (CE) nr. 258/97 prevede, de asemenea, o procedură de notificare pentru alimentele noi care sunt echivalente într-o măsură considerabilă cu alimentele existente. Deşi echivalenţa într-un grad substanţial este o etapă esenţială în cadrul procesului de evaluare a securităţii alimentelor modificate genetic, aceasta nu constituie o evaluare a securităţii ca atare. În vederea asigurării clarităţii, transparenţei., precum şi a unui cadru armonizat pentru autorizarea alimentelor modificate genetic, trebuie să se renunţe la procedura de notificare a alimentelor modificate genetic.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...