Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1798/2003 privind cooperarea administrativă în domeniul taxei pe valoarea adăugată şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 218/92 Număr celex: 32003R1798

În vigoare de la 15.10.2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) nr. 1798/2003 AL CONSILIULUI
din 7 octombrie 2003
privind cooperarea administrativă în domeniul taxei pe valoarea adăugată
şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 218/92

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 93,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European3,

întrucât:

(1) Frauda fiscală şi evaziunea fiscală care se extind dincolo de frontierele statelor membre conduc la pierderi bugetare şi la încălcări ale principiului impozitării corecte şi pot provoca denaturări ale circulaţiei capitalurilor şi ale condiţiilor concurenţei. Prin urmare, ele afectează funcţionarea pieţei interne.

(2) Combaterea fraudei privind taxa pe valoarea adăugată (TVA) necesită o cooperare strânsă între autorităţile administrative din fiecare stat membru, responsabile pentru aplicarea dispoziţiilor din acest domeniu.

(3) În consecinţă, măsurile de armonizare fiscală luate în vederea realizării pieţei interne trebuie să includă instituirea unui sistem comun de schimb de informaţii între statele membre, prin care autorităţile administrative ale statelor membre urmează să se sprijine reciproc şi să coopereze cu Comisia pentru a asigura aplicarea corectă a TVA la livrările de bunuri şi prestările de servicii, achiziţia intracomunitară de bunuri şi importul de bunuri.

(4) Stocarea electronică şi transmiterea electronică a anumitor date în vederea controlării TVA sunt indispensabile pentru funcţionarea adecvată a sistemului TVA.

(5) Condiţiile referitoare la schimbul de date stocate electronic în fiecare stat membru şi la accesul direct al statelor membre la aceste date trebuie definite în mod clar. Comercianţii ar trebui să aibă acces la unele din aceste informaţii, în cazul în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obligaţiilor lor.

(6) Statul membru de consum are responsabilitatea principală de a asigura ca furnizorii fără sediu să îşi îndeplinească obligaţiile. În acest scop, aplicarea regimului special temporar pentru serviciile furnizate electronic, care este prevăzut la articolul 26c din a şasea Directivă 77/388/CEE a Consiliului din 17 mai 1977 privind armonizarea legislaţiilor statelor membre referitoare la impozitul pe cifra de afaceri - sistemul comun privind taxa pe valoarea adăugată: bază unitară de stabilire4, necesită definirea normelor privind furnizarea de informaţii şi transferul de fonduri între statul membru de identificare şi statul membru de consum.

(7) Regulamentul (CEE) nr. 218/92 al Consiliului din 27 ianuarie 1992 privind cooperarea administrativă în domeniul impozitării indirecte (TVA)5 a instituit în această privinţă un sistem de cooperare strânsă între autorităţile administrative ale statelor membre şi între aceste autorităţi şi Comisie.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...