Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 1725/2003 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32003R1725

În vigoare de la 13.10.2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Regulamentul (CE) nr. 1725/2003 al Comisiei
din 29 septembrie 2003
de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate, în
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002
al Parlamentului European şi al Consiliului
(Text cu relevanţă pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate1, în special articolul 3 alineatul (3),

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 prevede ca, pentru fiecare exerciţiu financiar care începe la 1 ianuarie 2005 sau după această dată, societăţile care intră sub incidenţa dreptului intern al unui stat membru şi ale căror titluri sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată îşi întocmeşte conturile contabile consolidate, în conformitate cu definiţia de la articolul 2 din regulamentul menţionat.

(2) Comisia, după ce a luat în considerare observaţiile formulate de Comitetul tehnic contabil, a decis că standardele internaţionale de contabilitate aflate în vigoare la 14 septembrie 2002 îndeplinesc criteriile de adoptare prevăzute la articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 1606/2002.

(3) Comisia a luat în considerare, de asemenea, proiectele actuale de îmbunătăţire care vizează modificarea multor standarde existente. Standardele internaţionale de contabilitate revizuite, astfel cum se prezintă la încheierea proiectelor menţionate, vor fi analizate în vederea adoptării lor de îndată ce vor avea o formă definitivă. Propunerile de modificare a standardelor existente nu influenţează decizia Comisiei de a adopta standardele în vigoare, cu excepţia IAS 32, Instrumente financiare: prezentare şi descriere, a IAS 39, Instrumente financiare: recunoaştere şi evaluare, şi a unui număr redus de interpretări privind aceste standarde, SIC 5, Clasificarea instrumentelor financiare - prevederi contingente de decontare, SIC 16, Capitalul social - instrumente proprii de capital reachiziţionate (acţiuni de trezorerie) şi SIC 17, Capitaluri proprii costurile unei tranzacţii de capitaluri proprii.

(4) Existenţa unor standarde de înaltă calitate care reglementează instrumentele financiare, inclusiv instrumentele derivate, este importantă pentru piaţa comunitară de capital. Cu toate acestea, în cazul IAS 32 şi IAS 39, modificările care sunt luate în prezent în considerare ar putea fi atât de semnificative încât aceste standarde nu ar trebui să fie adoptate acum. De îndată ce actualul proiect de îmbunătăţire va fi finalizat şi vor fi emise standardele revizuite, Comisia va lua în considerare, cu prioritate, adoptarea standardelor revizuite în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002.

(5) În consecinţă, ar trebui adoptate toate standardele internaţionale de contabilitate aflate în vigoare la 14 septembrie 2002, cu excepţia IAS 32, IAS 39 şi a interpretărilor aferente.

(6) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului consultativ pentru contabilitate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

1 JO L 243, 11.9.2002, p. 1.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...