Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1287/2003 privind armonizarea venitului naţional brut la preţurile pieţei (Regulamentul VNB) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32003R1287

În vigoare de la 19.07.2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL CONSILIULUI (CE, EURATOM) nr. 1287/2003
din 15 iulie 2003
privind armonizarea venitului naţional brut la preţurile pieţei
(Regulamentul VNB)
(Text cu relevanţă pentru SEE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice,

având în vedere Decizia Consiliului 2000/597/CE, Euratom din 29 septembrie 2000 privind sistemul de resurse proprii ale Comunităţilor1, în special art. 8 alin. (2),

având în vedere propunerea Comisiei2,

având în vedere avizul Parlamentului European3,

întrucât:

(1) O parte tot mai mare din resursele proprii ale Comunităţii se bazează pe produsul naţional brut la preţurile pieţei (denumit în continuare PNBpp) al statelor membre, ceea ce face necesară consolidarea comparabilităţii, fiabilităţii şi exhaustivităţii acestui agregat.

(2) Aceste date reprezintă, de asemenea, un instrument analitic important pentru coordonarea politicilor economice naţionale şi pentru diverse politici comunitare.

(3) În sensul resurselor proprii, Decizia Consiliului 2000/597/CE, Euratom prevede că PNBpp este egal cu venitul naţional brut la preţurile pieţei (denumit în continuare VNB), prevăzut de Comisie pentru punerea în aplicare a Sistemului european de conturi naţionale şi regionale (denumit în continuare SEC 95) în conformitate cu Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2223/96 din 25 iunie 1996 privind Sistemul european de conturi naţionale şi regionale în Comunitate4.

(4) Datele privind VNB trebuie să fie comparabile. Aceste date pot fi comparate doar dacă se respectă definiţiile şi normele contabile în materie din SEC 95. În acest sens, procedurile de evaluare şi datele de bază utilizate efectiv trebuie să permită aplicarea corectă a definiţiilor şi normelor contabile din SEC 95.

(5) Sursele şi metodele utilizate pentru calcularea VNB trebuie să fie fiabile. Acest lucru înseamnă că este necesar să se aplice metode sigure unor statistici de bază solide şi adecvate, în cea mai mare măsură posibil.

(6) Datele privind VNB trebuie să fie exhaustive. Acest lucru înseamnă că ele ar trebui să ţină cont şi de activităţile care nu sunt incluse în anchetele statistice sau în raportările către autorităţile fiscale, sociale sau de altă natură administrativă. O acoperire mai bună a VNB presupune dezvoltarea unor baze statistice şi a unor proceduri de evaluare pertinente şi efectuarea de ajustări adecvate.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...