Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 437/2003 privind rezultatele statistice referitoare la transportul aerian de pasageri, mărfuri şi poştă Număr celex: 32003R0437

În vigoare de la 11.03.2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) nr. 437/2003
AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI
din 27 februarie 2003
privind rezultatele statistice referitoare la
transportul aerian de pasageri, mărfuri şi poştă

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 285,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European2,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută în articolul 251 din tratat3,

întrucât:

(1) Pentru a-şi putea îndeplini sarcinile încredinţate, în contextul politicii comunitare a transportului aerian şi al viitoarei evoluţii a politicii comune a transporturilor, instituţiile comunitare trebuie să dispună de date statistice comparabile, coerente, sincronizate şi periodice privind nivelul de dezvoltare a transportului aerian de pasageri, mărfuri şi poştă din cadrul Comunităţii sau către şi dinspre Comunitate.

(2) În prezent nu există asemenea statistici globale la scară comunitară.

(3) Decizia 1999/126/CE a Consiliului din 22 decembrie 1998 privind programul statistic comunitar din perioada 1998 - 20024 a identificat necesitatea elaborării acestor statistici.

(4) Culegerea de date comune pe o bază comparabilă şi armonizată permite să se furnizeze sistemului integrat informaţii fiabile, coerente şi prompte.

(5) Datele privind transportul aerian de pasageri, mărfuri şi poştă trebuie să fie, dacă este posibil, compatibile cu datele internaţionale furnizate de Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale (ICAO) şi să fie comparabile, dacă este cazul, între statele membre şi pentru diferitele moduri de transport.

(6) După o anumită perioadă, Comisia trebuie să prezinte un raport, pentru a permite o evaluare a aplicării prezentului regulament.

(7) În conformitate cu principiul subsidiarităţii stabilit la articolul 5 din tratat, crearea unor norme statistice comune care să permită producerea unor date armonizate constituie o acţiune care poate fi întreprinsă eficient numai la nivel comunitar. Aceste norme trebuie să fie aplicate în toate statele membre sub autoritatea organismelor şi instituţiilor care răspund de realizarea statisticilor oficiale.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...