Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 304/2003 privind exportul şi importul de produse chimice periculoase Număr celex: 32003R0304

În vigoare de la 06.03.2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI (CE)
nr. 304/2003
din 28 ianuarie 2003
privind exportul şi importul de produse chimice periculoase
(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 175 alin. (1),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European2,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

în conformitate cu procedura prevăzută în art. 251 din Tratat3,

întrucât:

(1) Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2455/92 din 23 iulie 1992 referitor la exportul şi importul anumitor produse chimice periculoase4 stabileşte, inter alia, un sistem comun de notificare şi informare pentru exportul în ţări terţe a produselor chimice care sunt interzise sau supuse unor interdicţii severe în Comunitate datorită efectelor acestora asupra sănătăţii oamenilor şi mediului. Regulamentul aplică obligatoriu procedura internaţională de "acord preliminar scris" (APS) conform dispoziţiilor neobligatorii din liniile directoare de la Londra pentru schimbul de informaţii privind produsele chimice comercializate la nivel internaţional (Liniile directoare de la Londra) ale Programului Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), modificate în 1989 şi conform Codului internaţional de conduită privind distribuţia şi utilizarea pesticidelor, modificat în 1990, al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO).

(2) La 11 septembrie 1998, Comunitatea a semnat Convenţia de la Rotterdam privind procedura de acord preliminar scris pentru anumite produse chimice şi pesticide periculoase comercializate la nivel internaţional (Convenţia APS). În acelaşi timp, s-a adoptat o rezoluţie referitoare la dispoziţiile provizorii prevăzute în Actul final al conferinţei diplomatice, care stabileşte o procedură APS provizorie pe baza textului convenţiei menţionate.

(3) Este oportun ca şi Comunitatea să pună în aplicare normele prevăzute în convenţie, care includ, până la intrarea în vigoare a acesteia, procedura APS provizorie, fără a diminua în nici un caz nivelul de protecţie oferit mediului şi publicului larg din ţările importatoare, conform Regulamentului (CEE) nr. 2455/92.

(4) Având în vedere acelaşi obiectiv, mai este necesar şi potrivit ca, în anumite privinţe, dispoziţiile din convenţia menţionată să fie depăşite. Conform art. 15 alin. (4) din convenţie, părţile pot lua măsuri de protecţie pentru sănătatea oamenilor şi mediu mai stricte decât cele prevăzute în convenţie, cu condiţia ca aceste măsuri să fie conforme cu dispoziţiile convenţiei menţionate şi cu legislaţia internaţională.

(5) Referitor la participarea comunitară la convenţie, este esenţial să existe un singur punct de contact pentru relaţiile Comunităţii cu secretariatul şi alte părţi la convenţie, precum şi cu alte ţări. Comisia trebuie să hotărască cu privire la punctul de contact respectiv.

(6) Exporturile de produse chimice periculoase care sunt interzise sau sunt supuse unor restricţii severe în cadrul Comunităţii să fie supuse în continuare unei proceduri comune de notificare privind exporturile. În consecinţă, produsele chimice periculoase, fie sub formă de substanţe ca atare, fie sub formă de preparate, care sunt interzise sau supuse unor interdicţii severe de către Comunitate, în calitate de produse de uz fitosanitar, alte forme de pesticide sau de produse chimice industriale destinate utilizatorilor profesionişti sau publicului larg, trebuie să fie supuse unor norme de notificare a exportului similare cu cele care se aplică acestor produse chimice atunci când sunt interzise sau supuse unor restricţii severe în cadrul uneia sau ambelor din categoriile de utilizare prevăzute în convenţia menţionată, şi anume ca pesticide sau produse chimice periculoase de uz industrial. În afară de aceasta, şi produsele chimice care sunt supuse procedurii APS internaţionale trebuie să respecte aceleaşi norme. Procedura respectivă de notificare a exportului ar trebui să se aplice exporturilor comunitare către ţările terţe, fie că acestea sunt sau nu părţi la convenţia menţionată sau participă la procedurile acesteia. Ar trebui să li se permită statelor membre să aplice taxe administrative, pentru a a-şi acoperi costurile de aplicare a procedurii respective.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...