Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 68/1997 privind armonizarea legislaţiei statelor membre cu privire la măsurile împotriva emisiei de poluanţi gazoşi şi de pulberi provenind de la motoarele cu combustie internă care urmează să fie instalate pe maşinile fără destinaţie rutieră Număr celex: 31997L0068

În vigoare de la 27.02.1998 până la 01.01.2017, fiind abrogat(ă) și înlocuit(ă) de Regulamentul nr. 1628/2016.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI 97/68/CE
din 16 decembrie 1997
privind armonizarea legislaţiei statelor membre cu privire
la măsurile împotriva emisiei de poluanţi gazoşi şi de
pulberi provenind de la motoarele cu combustie internă care
urmează să fie instalate pe maşinile fără destinaţie rutieră

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 100a,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social2,

în conformitate cu procedura stabilită la art. 189b din Tratat3, potrivit textului comun aprobat de Comitetul de Conciliere la 11 noiembrie 1997,

(1) întrucât programul de politică şi acţiune al Comunităţii referitor la mediu şi la dezvoltarea durabilă4 recunoaşte ca principiu fundamental că toate persoanele ar trebui să fie protejate eficient împotriva efectelor recunoscute ale poluării aerului asupra sănătăţii şi că aceasta necesită în special controlul emisiilor de dioxid de azot (NO2), pulberi (PT), fum negru şi alţi poluanţi cum ar fi monoxidul de carbon (CO); întrucât în ceea ce priveşte prevenirea formării ozonului troposferic (O3) şi impactul acestuia asupra sănătăţii şi a mediului, trebuie reduse emisiile de precursori ai oxizilor de azot (NOx) şi de hidrocarburi (HC); întrucât efectul nociv asupra mediului produs de acidificare necesită, de asemenea, reducerea, printre altele, a emisiilor de NOx şi HC;

(2) întrucât, în aprilie 1992, Comunitatea a semnat Protocolul ONU/CEE asupra reducerii compuşilor organici volatili (VOC), iar în decembrie 1993 a aderat la Protocolul asupra reducerii NOx, ambele referitoare la Convenţia asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, ratificată în iulie 1992;

(3) întrucât obiectivul reducerii nivelului emisiilor poluante provenind de la motoarele maşinilor fără destinaţie rutieră, precum şi instituirea şi operarea pieţei interne de motoare şi maşini nu pot fi realizate corespunzător de către statele membre în mod individual, acestea pot fi mai bine îndeplinite prin armonizarea legislaţiei statelor membre cu privire la măsurile împotriva poluării aerului de către motoare care urmează să fie instalate în maşinile fără destinaţie rutieră;

(4) întrucât investigaţiile recente efectuate de Comisie arată că emisiile provenind de la motoarele maşinilor fără destinaţie rutieră constituie o proporţie semnificativă din totalul emisiilor de poluanţi atmosferici nocivi generate de om; întrucât categoria motoarelor cu aprindere prin compresie, care vor fi reglementate prin prezenta directivă, contribuie în mare măsură la poluarea aerului cu NOx şi PT, mai ales dacă se face comparaţia cu poluarea datorată transportului rutier;

(5) întrucât emisiile de la maşinile fără destinaţie rutieră care circulă la sol, echipate cu motoare cu aprindere prin compresie, în special emisiile de NOx şi PT constituie principala sursă de îngrijorare în acest domeniu; întrucât aceste surse ar trebui reglementate cu prioritate; întrucât, în viitor, trebuie să se extindă domeniul de aplicare a prezentei directive pentru a include un control bazat pe teste ciclice corespunzătoare al emisiilor provenind de la alte motoare ale maşinilor fără destinaţie rutieră, inclusiv grupuri electrogene mobile, în special emisiile provenind de la motoarele cu benzină; întrucât o reducere considerabilă a emisiilor de CO şi HC poate fi realizată o dată cu extinderea preconizată a domeniului de aplicare a prezentei directive pentru a include motoarele cu benzină;

(6) întrucât ar trebui să fie introdusă cât mai repede posibil legislaţia privind controlul emisiilor provenind de la motoarele de tractoare agricole şi forestiere, care asigură un nivel al protecţiei mediului echivalent cu nivelul stabilit în conformitate cu prezenta directivă, cu standarde şi cerinţe în perfect acord cu aceasta;

(7) întrucât, în ceea ce priveşte procedurile de autorizare, a fost aleasă drept procedură de autorizare a vehiculelor rutiere şi a componentelor acestora o metodă europeană verificată în timp; întrucât a fost introdus un element nou, respectiv autorizarea unui motor prototip, ca reprezentant al unui grup de motoare (familie de motoare), construite cu ajutorul unor componente similare şi după principii de construcţie similare;

(8) întrucât motoarele produse conform cerinţelor prezentei directive trebuie să fie marcate corespunzător şi notificate autorităţilor competente; întrucât, pentru a reduce sarcinile administrative şi a nu intensifica cerinţele, nu a fost prevăzut din partea autorităţilor un control direct asupra datelor de fabricaţie ale motoarelor; întrucât această libertate acordată solicită producătorii să faciliteze pregătirea controalelor inopinate din partea autorităţilor şi să ofere, la intervale regulate, informaţii relevante în legătură cu planificarea producţiei; întrucât nu este obligatorie o conformare absolută cu notificarea făcută conform acestei proceduri, dar un nivel înalt de conformare ar facilita planificarea de evaluări din partea autorităţilor competente şi ar contribui la mărirea încrederii reciproce între producători şi autorităţile competente;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...