Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 300/2007 de stabilire a unui instrument pentru cooperarea în materie de securitate nucleară Număr celex: 32007R0300

În vigoare de la 22.03.2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (EURATOM) NR. 300/2007 AL CONSILIULUI
din 19 februarie 2007
de stabilire a unui instrument pentru cooperarea în
materie de securitate nucleară

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, în special articolul 203,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

întrucât:

(1) Comunitatea Europeană este un furnizor major de asistenţă economică, financiară, tehnică, umanitară şi macroeconomică pentru ţările terţe. Pentru a creşte eficienţa ajutorului extern al Comunităţii Europene, s-a elaborat un nou cadru destinat planificării şi acordării asistenţei, care include următoarele regulamente: Regulamentul (CE) nr. 1085/2006 al Consiliului din 17 iulie 2006 de stabilire a unui instrument de asistenţă pentru preaderare (IPA) (2) care reglementează asistenţa comunitară acordată ţărilor candidate şi potenţialelor ţări candidate, Regulamentul (CE) nr. 1638/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 octombrie 2006 privind dispoziţii generale pentru stabilirea unui instrument european pentru vecinătate şi parteneriat (3), Regulamentul (CE) nr. 1905/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 de stabilire a unui instrument financiar pentru cooperare în materie de dezvoltare (4), Regulamentul (CE) nr. 1717/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 noiembrie 2006 de stabilire a unui instrument pentru stabilitate (5), Regulamentul (CE) nr. 1889/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a unui instrument financiar pentru promovarea democraţiei şi drepturilor omului la nivel mondial (6), precum şi Regulamentul (CE) nr. 1934/2006 al Consiliului din 21 decembrie 2006 de stabilire a unui instrument financiar pentru cooperarea cu ţările industrializate şi alte ţări şi teritorii cu venit ridicat (7). Prezentul regulament este un instrument complementar care are scopul de a sprijini promovarea unui nivel ridicat de securitate nucleară, protecţie împotriva radiaţiilor şi aplicarea unor măsuri de protecţie eficiente şi eficace pentru materialele nucleare din ţările terţe.

(2) Accidentul de la Cernobâl din 1986 a subliniat importanţa globală a securităţii nucleare. Pentru a îndeplini obiectivul Tratatului de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice ("Tratatul Euratom"), acela de a crea condiţiile de securitate necesare pentru a elimina riscurile pentru viaţa şi sănătatea populaţiei, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice ("Comunitatea") ar trebui să fie în măsură să sprijine securitatea nucleară în ţările terţe.

(3) Comunitatea a aderat la Convenţia privind Securitatea Nucleară prin Decizia 1999/819/Euratom a Comisiei (8), printre obiectivele căreia este acela de a atinge şi menţine un nivel ridicat de securitate nucleară la nivel mondial. Comunitatea a aderat, de asemenea, la Convenţia comună pentru securitatea gestionării combustibilului uzat şi pentru securitatea gestionării deşeurilor radioactive prin Decizia 2005/510/Euratom a Comisiei (9), printre obiectivele căreia este acela de a atinge şi menţine un nivel ridicat de securitate în materie de gestionare a combustibilului uzat şi a deşeurilor radioactive la nivel mondial. Cele două convenţii urmăresc atingerea acestor obiective prin întărirea măsurilor adoptate la nivel naţional şi prin cooperare internaţională, inclusiv, dacă este cazul, prin cooperare tehnică în materie de securitate.

(4) Comunitatea întreţine deja o cooperare strânsă,în conformitate cu capitolul 10 din Tratatul Euratom, cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA), atât în ceea ce priveşte măsurile de protecţie nucleară (în sensul obiectivelor prevăzute în titlul II capitolul 7 din Tratatul Euratom), cât şi în ceea ce priveşte securitatea nucleară.

(5) Comunitatea are nevoie în mod special să-şi continue eforturile de sprijinire a aplicării unei protecţii eficace a materialelor nucleare în ţările terţe, pornind de la propriile activităţi de protecţie în cadrul Uniunii Europene.

(6) Este nevoie în mod special să se exploateze experienţa dobândită în cadrul programelor Tacis şi Phare, inclusiv prin lucrările grupurilor de experţi competente, în special în domeniul răspunderii civile în materie nucleară.

(7) Este necesar să se finanţeze măsuri de însoţire pentru sprijinirea obiectivelor prezentului regulament, inclusiv activităţi de formare, cercetare şi sprijinire pentru punerea în aplicare a convenţiilor şi a tratatelor internaţionale. Coordonarea acţiunilor desfăşurate în temeiul acestor convenţii şi tratate cu activităţile comunitare este recomandabilă.

(8) Suplimentar faţă de convenţii şi tratate internaţionale, unele state membre au încheiat acorduri bilaterale privind furnizarea de asistenţă tehnică.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...