Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 296/2007 de stabilire a unor măsuri tranzitorii în sectorul inului şi al cânepei destinate producţiei de fibre în Bulgaria şi în România Număr celex: 32007R0296

În vigoare de la 21.03.2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 296/2007 AL COMISIEI
din 20 martie 2007
de stabilire a unor măsuri tranzitorii în sectorul inului şi al
cânepei destinate producţiei de fibre în Bulgaria şi în România

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de aderare a Bulgariei şi a României,

având în vedere Actul de aderare a Bulgariei şi a României, în special articolul 41 primul paragraf,

întrucât:

(1) Articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1673/2000 al Consiliului din 27 iulie 2000 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul inului şi al cânepei pentru fibre (1) prevede acordarea unui ajutor pentru transformarea paielor de in şi de cânepă destinate producţiei de fibre. Acest ajutor este acordat primului transformator autorizat.

(2) În temeiul articolului 7 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 245/2001 al Comisiei din 5 februarie 2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1673/2000 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul inului şi al cânepei pentru fibre (2), sunt eligibile pentru ajutorul acordat pentru transformarea paielor de in şi de cânepă destinate producţiei de fibre doar fibrele care provin din paiele ce fac obiectul unui contract de vânzare-cumpărare, al unui angajament de transformare sau al unui contract de transformare fără asigurarea materiei prime de către lucrător, pentru care s-a introdus o cerere unică astfel cum este prevăzută în partea II titlul II capitolul I din Regulamentul (CE) nr. 796/2001 al Comisiei (3) pentru anul de piaţă respectiv.

(3) În consecinţă, pentru Bulgaria şi România (denumite în continuare "noile state membre producătoare"), fibrele de in sau de cânepă obţinute din paiele produse înainte de anul de piaţă 2007/2008 nu sunt eligibile pentru acordarea unui ajutor. Se cuvine, în consecinţă,să fie luate măsuri tranzitorii pentru a permite aplicarea dispoziţiei la transformatorii din Bulgaria şi din România.

(4) Aceste măsuri trebuie să includă dispoziţiile de control corespunzătoare pentru a asigura respectarea condiţiilor prevăzute la articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 245/2001. În consecinţă, trebuie stipulat că primii transformatori autorizaţi în noile state membre producătoare, precum şi primii transformatori cărora autoritatea competentă nu le-a acordat încă o autorizaţie după depunerea cererii comunică organelor naţionale de control cantităţile de paie şi de fibre de in şi de cânepă pe care le deţin în stoc înainte de începerea anului de piaţă 2007/2008. Trebuie, de asemenea, să fie prevăzute verificările pe care organele de control urmează să le efectueze şi instituirea unui sistem de sancţiuni.

(5) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare pentru fibre naturale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

(1) JO L 193, 29.7.2000, p. 16. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 953/2006 (JO L 175, 29.6.2006, p. 1).

(2) JO L 35, 6.2.2001, p. 18. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1913/2006 (JO L 365, 21.12.2006, p. 52).

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...