Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 172/2007 de instituire a grupului de coordonatori pentru recunoaşterea calificărilor profesionale Număr celex: 32007D0172

În vigoare de la 20.03.2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 19 martie 2007
de instituire a grupului de coordonatori pentru recunoaşterea
calificărilor profesionale (2007/172/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

întrucât:

(1) Articolul 3 alineatul (1) litera (c) din tratat atribuie Comunităţii Europene şi statelor membre sarcina eliminării obstacolelor din calea liberei circulaţii a persoanelor şi a serviciilor. Pentru resortisanţii statelor membre, dreptul la libera circulaţie presupune, în special, posibilitatea de a exercita o profesie, ca lucrători salariaţi sau care desfăşoară o activitate independentă, într-un alt stat membru decât cel în care şi-au dobândit calificările profesionale. În plus, articolul 47 din tratat are ca obiectiv garantarea liberei circulaţii a lucrătorilor pe deplin calificaţi în profesiile reglementate în ceea ce priveşte calificările.

(2) Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale (1) a fost adoptată în scopul garantării liberei circulaţii a lucrătorilor pe deplin calificaţi în situaţiile în care accesul la o anumită profesie este reglementat în ceea ce priveşte calificările de către statele membre. Această directivă consolidează cincisprezece directive existente şi vizează simplificarea sistemelor de recunoaştere în vigoare şi continuarea facilitării prestării temporare de servicii. Punerea în aplicare a acestei directive şi dezvoltarea pieţei interne în domeniul profesiilor reglementate în ceea ce priveşte calificările ar putea impune Comisiei necesitatea recurgerii la expertiza unor specialişti reuniţi în cadrul unui organism consultativ.

(3) Prin urmare, este necesară instituirea unui grup de experţi în domeniul recunoaşterii calificărilor profesionale şi definirea sarcinilor şi a structurii acestuia.

(4) Misiunea grupului de experţi va fi să contribuie la dezvoltarea pieţei interne în domeniul profesiilor reglementate în ceea ce priveşte calificările.

(5) Grupul de coordonatori pentru recunoaşterea calificărilor profesionale va fi compus din coordonatorii naţionali desemnaţi de statele membre în conformitate cu Directiva 2005/36/CE. În conformitate cu aceasta, misiunea coordonatorilor este să promoveze aplicarea uniformă a directivei şi să colecteze toate informaţiile relevante în acest scop.

(6) Este necesară definirea de reguli privind divulgarea informaţiilor de către membrii grupului, fără ca acestea să aducă atingere regulilor de securitate ale Comisiei aşa cum sunt stabilite în anexa la Decizia 2001/844/CE, CECO, Euratom a Comisiei (2).

(7) Datele personale ale membrilor grupului vor fi tratate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile şi organele comunitare şi privind libera circulaţie a acestor date (3),

DECIDE:

___________

(1) JO L 255, 30.9.2005, p. 22. Directivă, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2006/100/CE a Consiliului (JO L 363, 20.12.2006, p. 141).

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...