Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 170/2007 de stabilire a cerinţelor reţelei Sistemului de Informaţii Schengen din a doua generaţie - (SIS II) (primul pilon) [notificată cu numărul C(2007) 845] (Numai textele în limbile bulgară, cehă, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, neerlandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă şi suedeză sunt autentice) Număr celex: 32007D0170

În vigoare de la 20.03.2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 16 martie 2007
de stabilire a cerinţelor reţelei Sistemului de Informaţii Schengen
din a doua generaţie (SIS II) (primul pilon) [notificată cu numărul
C(2007) 845]
(Numai textele în limbile bulgară, cehă, estonă, finlandeză,
franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară,
malteză, neerlandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă,
spaniolă şi suedeză sunt autentice) (2007/170/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul nr. 2424/2001 al Consiliului din 6 decembrie 2001 privind dezvoltarea Sistemului de Informaţii Schengen din a doua generaţie (SIS II) (1), în special articolul 4 litera (a),

întrucât:

(1) Pentru a dezvolta SIS II este necesar să se determine caracteristicile tehnice ale reţelei de comunicaţii, componentele sale şi normele specifice ale reţelei.

(2) Trebuie stabilite modalităţi adecvate, în special cu privire la elementele interfeţei naţionale uniforme situate în statele membre, de către Comisie şi statele membre.

(3) Prezenta decizie nu aduce atingere adoptării deciziilor viitoare ale Comisiei privind dezvoltarea SIS II, în special privind stabilirea normelor de securitate.

(4) Dezvoltarea SIS II este reglementată atât prin Regulamentul (CE) nr. 2424/2001, cât şi prin Decizia 2001/886/JAI a Consiliului (2). Pentru a garanta o punere în aplicare unică a procesului de dezvoltare a SIS II în ansamblul său, dispoziţiile prezentei decizii trebuie să reflecte dispoziţiile deciziei Comisiei de stabilire a cerinţelor reţelei SIS II, care trebuie aplicată conform Deciziei 2001/886/JAI.

(5) În conformitate cu Decizia 2000/365/CE a Consiliului din 29 mai 2000 privind solicitarea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord de a participa la unele dintre dispoziţiile acquis-ului Schengen (3), Regatul Unit nu a luat parte la adoptarea Regulamentului (CE) nr. 2424/2001, care nu este obligatoriu pentru acesta şi nu i se aplică, deoarece constituie o extindere a dispoziţiilor acquis-ului Schengen. Prin urmare, Regatul Unit nu este destinatarul prezentei decizii a Comisiei.

(6) În conformitate cu Decizia 2002/192/CE a Consiliului din 28 februarie 2002 privind solicitarea Irlandei de a participa la unele dintre dispoziţiile acquis-ului Schengen (4), Irlanda nu a luat parte la adoptarea Regulamentului (CE) nr. 2424/2001, care nu este obligatoriu pentru aceasta şi nu i se aplică, deoarece constituie o extindere a dispoziţiilor acquis-ului Schengen. Prin urmare, Irlanda nu este destinatarul prezentei decizii a Comisiei.

(7) În temeiul articolului 5 din Protocolul privind poziţia Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, Danemarca a decis să pună în aplicare Regulamentul (CE) nr. 2424/2001 în legislaţia daneză. Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 2424/2001 este obligatoriu pentru Danemarca în legislaţia internaţională.

(8) În ceea ce priveşte Islanda şi Norvegia, Regulamentul (CE) nr. 2424/2001 şi Decizia 2001/886/JAI constituie o extindere a dispoziţiilor acquis-ului Schengen în sensul acordului încheiat între Consiliul Uniunii Europene, Republica Islanda şi Regatul Norvegiei în ceea ce priveşte asocierea acestor două state în vederea punerii în aplicare, a asigurării respectării şi dezvoltării acquisului Schengen (5), care intră sub incidenţa articolului 1 litera B din Decizia 1999/437/CE din 17 mai 1999 a Consiliului privind anumite norme de aplicare a acordului încheiat între Consiliul Uniunii Europene, Republica Islanda şi Regatul Norvegiei în ceea ce priveşte asocierea acestor două state în vederea punerii în aplicare, a asigurării respectării şi dezvoltării acquisului Schengen (6).

(9) În ceea ce priveşte Elveţia, Regulamentul (CE) nr. 2424/2001 şi Decizia 2001/886/JAI constituie o extindere a dispoziţiilor acquis-ului Schengen în sensul acordului încheiat între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană în ceea ce priveşte asocierea acesteia din urmă în vederea punerii în aplicare, a asigurării respectării şi dezvoltării acquis-ului Schengen, care intră sub incidenţa articolului 4 alineatul (1) din decizia Consiliului privind semnarea, în numele Comunităţii Europene, şi aplicarea provizorie a anumitor prevederi ale acestui acord.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...