Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 288/2007 de stabilire a unor măsuri tranzitorii de adoptat, având în vedere aderarea Bulgariei şi a României, privind cerinţele de acordare a restituirilor la export pentru anumite produse lactate şi produse din ouă, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1043/2005 Număr celex: 32007R0288

În vigoare de la 17.03.2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 288/2007 AL COMISIEI
din 16 martie 2007
de stabilire a unor măsuri tranzitorii de adoptat, având în vedere
aderarea Bulgariei şi a României, privind cerinţele de acordare a
restituirilor la export pentru anumite produse lactate şi produse din
ouă, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1043/2005

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de aderare a Bulgariei şi a României,

având în vedere Actul de aderare a Bulgariei şi a României, în special articolul 41 alineatul (1),

întrucât:

(1) Articolul 52 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1043/2005 al Comisiei din 30 iunie 2005 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 3448/93 al Consiliului în ceea ce priveşte regimul de acordare a restituirilor la export pentru anumite produse agricole exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat, precum şi criteriile de stabilire a cuantumurilor sumelor respective (1) prevede că acordarea de restituiri la export pentru anumite produse lactate şi produse din ouă este condiţionată de respectarea de către acestea a cerinţelor relevante prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare (2) şi în Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (3). În special, în conformitate cu articolele 4 şi 5 din Regulamentul (CE) nr. 853/2004, produsele trebuie să fie preparate în unităţi desemnate şisă respecte cerinţele specifice de aplicare a mărcii de sănătate.

(2) Decizia 2007/30/CE a Comisiei din 22 decembrie 2006 de stabilire a unor măsuri tranzitorii pentru comercializarea anumitor produse de origine animală obţinute în Bulgaria şi România (4) prevede măsuri destinate să faciliteze tranziţia de la regimul existent în statele respective la cel care rezultă din aplicarea legislaţiei comunitare în domeniul veterinar. În conformitate cu articolul 3 din decizia menţionată, statele membre autorizează, de la 1 ianuarie până la 31 decembrie 2007, comercializarea produselor obţinute în unităţile din Bulgaria şi România autorizate să exporte în Comunitate produse lactate şi produse din ouă înainte de data aderării, cu condiţia ca produsele respective să poarte marca de sănătate pentru export în Comunitate a unităţii în cauză şisă fie însoţite de un document care să ateste că au fost produse în conformitate cu Decizia 2007/30/CE.

(3) Prin urmare, trebuie prevăzută o derogare de la dispoziţiile articolului 52 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1043/2005, fără a aduce atingere aplicării altor dispoziţii ale regulamentului menţionat, precum şi o dispoziţie conform căreia mărfurile care sunt în conformitate cu articolul 3 din Decizia 2007/30/CE şi sunt autorizate pentru comercializare în perioada 1 ianuarie31 decembrie 2007 ar trebui să fie eligibile pentru restituire la export.

(4) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a problemelor orizontale privind schimburile de produse agricole transformate neincluse în anexa I la tratat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

(1) JO L 172, 5.7.2005, p. 24. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1792/2006 (JO L 362, 20.12.2006, p. 1).

(2) JO L 139, 30.4.2004, p. 1.

(3) JO L 139, 30.4.2004, p. 55. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 al Consiliului (JO L 363, 20.12.2006, p. 1).

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...