Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 243/2007 privind autorizarea preparatului enzimatic Natuphos (3-fitază) ca aditiv pentru hrana animalelor (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32007R0243

În vigoare de la 13.03.2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 243/2007 AL COMISIEI
din 6 martie 2007
privind autorizarea preparatului enzimatic Natuphos (3-fitază) ca
aditiv pentru hrana animalelor
(Text cu relevanţă pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (1), în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea utilizării aditivilor destinaţi hranei animalelor, precum şi criteriile şi procedurile de acordare a unei astfel de autorizaţii.

(2) În conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, a fost introdusă o cerere de autorizare a preparatului menţionat în anexă. Această cerere a fost însoţită de informaţiile şi documentele solicitate conform prevederilor articolului 7 alineatul (3) din respectivul regulament.

(3) Cererea priveşte autorizarea preparatului enzimatic de 3fitază produs de Aspergillus niger (CBS 101.672), utilizat pentru îngrăşarea purceilor înţărcaţi, a porcilor şi a puilor, în vederea clasificării acestuia în categoria "aditivi zootehnici".

(4) Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentelor (denumită în continuare "autoritatea") concluzionează în avizele sale din 15 iunie 2006 şi 17 mai 2006 că 3-fitaza produsă de Aspergillus niger (CBS 101.672) nu are efect dăunător asupra sănătăţii animalelor, a sănătăţii oamenilor sau asupra mediului (2). Aceasta a concluzionat, de asemenea, că preparatul enzimatic de 3-fitază produs de Aspergillus niger (CBS 101.672) nu prezintă nici un alt risc care ar putea, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, să excludă autorizarea. Avizul autorităţii recomandă măsuri corespunzătoare pentru siguranţa utilizatorilor. Autoritatea nu consideră necesar să formuleze dispoziţii speciale pentru supravegherea posterioară introducerii pe piaţă. Acest aviz atestă totodată raportul asupra metodei de analiză a aditivului în hrana animală, prezentat de către laboratorul comunitar de referinţă înfiinţat prin Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. Evaluarea preparatului respectiv arată că sunt îndeplinite condiţiile de autorizare prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. În consecinţă, utilizarea acestui preparat ar trebui să fie autorizată, conform anexei la prezentul regulament.

(5) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanţul alimentar şi sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

(1) JO L 268, 18.10.2003, p. 29. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 378/2005 al Comisiei (JO L 59, 5.3.2005, p. 8).

(2) Avizul Comitetului ştiinţific pentru aditivii şi produsele sau substanţele utilizate în hrana animalelor şi al Comitetului ştiinţific pentru organisme modificate genetic privind siguranţa şi eficienţa preparatului enzimatic Natuphos« (3-fitază) produs de Aspergillus niger. Adoptat de Comitetul FEEDAP la 15 iunie 2006 şi de Comitetul GMO la 17 mai 2006. The EFSA Journal (2006) 369, p. 1-19.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...