Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 745/2004 de stabilire a măsurilor privind importurile de produse de origine animală destinate consumului personal (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32004R0745(01)

În vigoare de la 26.04.2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) nr. 745/2004 AL COMISIEI
din 16 aprilie 2004
de stabilire a măsurilor privind importurile de produse de origine
animală destinate consumului personal (Text cu relevanţă pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Directiva 2002/99/CE a Consiliului din 16 decembrie 2002 de stabilire a normelor de sănătate animală care reglementează producţia, transformarea, distribuţia şi introducerea produselor de origine animală destinate consumului uman1, în special articolul 8 alineatul (5) a treia liniuţă,

având în vedere Directiva 97/78/CE a Consiliului din 18 decembrie 1997 de stabilire a principiilor de bază ale organizării controalelor veterinare pentru produsele provenind din ţări terţe şi introduse în Comunitate2, în special articolul 3 alineatul (5), articolul 16 alineatul (3) şi articolul 17 alineatul (7),

având în vedere Decizia 90/424/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind cheltuielile în domeniul veterinar3, în special articolul 6 alineatul (3),

___________

1 JO L 18, 23.1.2003, p. 11.

2 JO L 24, 30.1.1998, p. 9.

3 JO L 224, 18.8.1970, p. 19. Decizie, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2003/99/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (JO L 325, 12.12.2003, p. 31).

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 3 alineatele (1) şi (2) din Directiva 97/78/CE, statele membre veghează, pe de o parte, ca nici un lot provenit dintr-o ţară terţă să nu intre în Comunitate fără să fi fost supus controalelor veterinare adecvate şi, pe de altă parte, ca loturile să fie introduse în Comunitate printr-un punct de control la frontieră. Cu toate acestea, în temeiul articolului 16, aceste cerinţe nu se aplică produselor transportate de călători sau trimise unor persoane private pentru consum personal, în anumite condiţii. Prin urmare, statele membre trebuie să organizeze controale în alte puncte de intrare, pentru a evita ca produsele care nu îndeplinesc aceste condiţii să intre prin alte puncte decât punctele de control la frontieră.

(2) Numărul de puncte de intrare la frontierele Comunităţii în care sosesc călători şi colete provenind din ţări terţe depăşeşte numărul de puncte desemnate ca puncte de control la frontieră. Cu toate acestea, autorităţile competente ale fiecărui stat membru au responsabilitatea să se asigure că pasagerii, călătorii sau persoanele responsabile de transporturi cunosc şi respectă dispoziţiile comunitare relevante care se aplică transporturilor necomerciale de produse de origine animală.

(3) Regulamentul (CE) nr. 136/2004 al Comisiei4 stabileşte procedurile controalelor sanitar-veterinare la punctele de control la frontieră ale Comunităţii la introducerea produselor provenind din ţări terţe. Articolul 8 din acesta prevede că produsele destinate consumului uman provenite din ţări terţe sau din părţi ale unor ţări terţe autorizate nu se supun controalelor veterinare sistematice în cazul în care greutatea lor este mai mică de 1 kilogram. Articolul menţionat prevede, de asemenea, anumite derogări pentru ambalajele mici de produse de origine animală introduse în Danemarca şi provenite în special din Groenlanda şi din Insulele Feroe, precum şi pentru anumiţi peşti introduşi în Finlanda şi Suedia provenind din Rusia.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...