Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 725/2004 privind consolidarea securităţii navelor şi a instalaţiilor portuare (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32004R0725

În vigoare de la 29.04.2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) nr. 725/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI
din 31 martie 2004
privind consolidarea securităţii navelor şi a instalaţiilor portuare
(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 80 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European1,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat2,

întrucât:

(1) Actele ilegale deliberate şi în special terorismul sunt unele dintre cele mai grave ameninţări la adresa idealurilor democraţiei şi libertăţii şi a valorilor păcii, care constituie însăşi esenţa Uniunii Europene.

(2) Este necesar să fie asigurată în permanenţă securitatea transporturilor maritime ale Comunităţii Europene şi a cetăţenilor care utilizează acest tip de transport, precum şi a mediului înconjurător, în faţa ameninţării pe care o reprezintă actele ilegale deliberate, precum actele de terorism, actele de piraterie sau alte acte de acest tip.

(3) În cadrul transportului de mărfuri ce conţin substanţe deosebit de periculoase - de exemplu substanţe chimice şi radioactive - pericolele prezentate de actele ilegale deliberate pot avea consecinţe foarte grave pentru cetăţenii şi pentru mediul înconjurător ale Uniunii.

(4) Conferinţa diplomatică a Organizaţiei Maritime Internaţionale (OMI) a adoptat la 12 decembrie 2002 modificări la Convenţia internaţională privind siguranţa vieţii pe mare din 1974 (Convenţia SOLAS), precum şi un Cod internaţional pentru securitatea navelor şi a instalaţiilor portuare (Codul ISPS). Aceste instrumente sunt menite să consolideze securitatea navelor utilizate în comerţul internaţional şi a instalaţiilor portuare aferente şi cuprind dispoziţii obligatorii, fiind necesar să fie precizat domeniul de aplicare al unora dintre acestea în Comunitate, precum şi recomandări, dintre care unele ar trebui să devină obligatorii în cadrul Comunităţii.

(5) Fără a aduce atingere reglementărilor statelor membre în domeniul securităţii naţionale şi măsurilor care pot fi luate în temeiul titlului VI din Tratatul privind Uniunea Europeană, este necesar ca obiectivul privind securitatea descris la motivul 2 să fie realizat prin adoptarea de măsuri corespunzătoare în domeniul politicii transporturilor maritime, stabilindu-se norme comune pentru interpretarea, punerea în aplicare şi monitorizarea, în cadrul Comunităţii, a dispoziţiilor adoptate de Conferinţa diplomatică a Organizaţiei Maritime Internaţionale (OMI) la data de 12 decembrie 2002. Este necesar să i se confere Comisiei competenţe de punere în aplicare pentru a adopta măsurile de aplicare detaliate.

(6) Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale şi principiile recunoscute în special de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...