Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 648/2004 privind detergenţii (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32004R0648

În vigoare de la 08.04.2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 648/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI
din 31 martie 2004
privind detergenţii (Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European1,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din Tratat2,

întrucât:

(1) Directiva 73/404/CEE a Consiliului din 22 noiembrie 1973 privind apropierea legislaţiei statelor membre în domeniul detergenţilor3, Directiva 73/405/CEE a Consiliului din 22 noiembrie 1973 privind apropierea legislaţiei statelor membre în domeniul metodelor de testare a biodegradabilităţii surfactanţilor anionici4, Directiva 82/242/CEE a Consiliului din 31 martie 1982 privind apropierea legislaţiei statelor membre referitoare la metodele de testare a biodegradabilităţii surfactanţilor neionici5, Directiva 82/243/CEE a Consiliului din 31 martie 1982 de modificare a Directivei 73/405/CEE privind apropierea legislaţiei statelor membre în domeniul metodelor de testare a biodegradabilităţii surfactanţilor anionici6 şi Directiva 86/94/CEE a Consiliului din 10 martie 1986 de modificare pentru a doua oară a Directivei 73/404/CEE privind apropierea legislaţiei statelor membre în domeniul detergenţilor7 au fost modificate semnificativ de mai multe ori. Din motive de claritate şi raţionalizare, este de dorit să se reformeze dispoziţiile în discuţie prin cumularea lor într-un text unic. Recomandarea 89/542/CEE a Comisiei din 13 septembrie 19898, privind dispoziţiile de etichetare referitoare la detergenţi şi produse de curăţare ar trebui, de asemenea, să se includă în textul unic.

___________

1 JO C 95, 23.4.2003, p. 24.

2 Avizul Parlamentului European din 10 aprilie 2003 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial), Poziţia Comună a Consiliului din 4 noiembrie 2003 (JO C 305 E, 16.12.2003, p. 11) şi Poziţia Parlamentului European din 14 ianuarie 2004 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Decizia Consiliului din 11 martie 2004.

3 JO L 347, 17.12.1973, p. 51. Directivă modificată ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 807/2003 (JO L 122, 16.5.2003, p. 36).

4 JO L 347, 17.12.1973, p. 53. Directivă modificată ultima dată de Directiva 82/243/CEE (JO L 109, 22.4.1982, p. 11).

5 JO L 109, 22.4.1982, p. 1.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...