Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 282/2004 de întocmire a unui document pentru declararea şi controlul sanitar-veterinar al animalelor provenite din ţări terţe şi introduse în Comunitate (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32004R0282

În vigoare de la 19.02.2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) nr. 282/2004 AL COMISIEI
din 18 februarie 2004
de întocmire a unui document pentru declararea şi controlul
sanitar-veterinar al animalelor provenite din ţări terţe şi
introduse în Comunitate (Text cu relevanţă pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Directiva 91/496/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991de stabilire a principiilor privind organizarea controalelor sanitar-veterinare ale animalelor provenite din ţări terţe introduse în Comunitate şi de modificare a Directivelor 89/662/CEE, 90/425/CEE şi 90/675/CEE1, în special articolul 3 alineatul (2) şi articolul 7 alineatul (2),

întrucât:

(1) Notificarea prealabilă a sosirii animalelor provenite din ţări terţe necesită, pentru o mai bună funcţionare a punctelor de control la frontieră, adoptarea unui document formal care să cuprindă informaţiile necesare pentru declaraţia vamală.

(2) Procedurile de declarare şi control sanitar-veterinar al animalelor la frontieră trebuie să facă obiectul unei armonizări cu procedurile privind produsele de origine animală.

(3) În cadrul acestei armonizări, ar trebui folosită definiţia persoanei responsabile de încărcătură, astfel cum este stabilită la articolul 2 alineatul (2) litera (e) din Directiva 97/78/CE a Consiliului2.

(4) Dezvoltarea sistemului computerizat veterinar integrat Traces, prevăzut de Decizia 2003/623/CE a Comisiei3, impune standardizarea documentelor de declarare şi control pentru a permite o gestionare corespunzătoare a informaţiilor colectate, precum şi o prelucrare a acestora în vederea îmbunătăţirii siguranţei sanitare în cadrul Comunităţii.

(5) Prin urmare, dispoziţiile Deciziei 92/527/CEE a Comisiei4 de stabilire a unui model de certificat care să ateste efectuarea controalelor prevăzute de Directiva 91/496/CEE ar trebui actualizate în consecinţă de prezentul regulament şi Decizia 92/527/CEE ar trebui abrogată.

(6) Dat fiind că punctele de control la frontieră între statele membre şi noile state membre urmează să fie desfiinţate în momentul aderării, se impune o măsură tranzitorie pentru a evita introducerea de către acestea de noi proceduri administrative pentru o perioadă de o lună.

(7) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanţul alimentar şi sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...