Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 273/2004 privind precursorii drogurilor (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32004R0273

În vigoare de la 18.02.2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) nr. 273/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI
din 11 februarie 2004
privind precursorii drogurilor (Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European2,

în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat3,

întrucât:

(1) Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope, adoptată la Viena la 19 decembrie 1988, denumită în continuare "Convenţia Naţiunilor Unite", a fost încheiată de către Comunitate prin Decizia 90/611/CEE a Consiliului4.

(2) Cerinţele prevăzute la articolul 12 din Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite privind comerţul cu precursori ai drogurilor (adică cu substanţe utilizate frecvent la fabricarea ilicită de stupefiante şi substanţe psihotrope) au fost puse în aplicare, în ceea ce priveşte schimburile comerciale dintre Comunitate şi ţările terţe, prin Regulamentul (CEE) nr. 3677/90 al Consiliului din 13 decembrie 1990 privind măsurile ce trebuie adoptate pentru a descuraja deturnarea unor substanţe către fabricarea ilicită de stupefiante sau de substanţe psihotrope5.

(3) Articolul 12 din Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite preconizează adoptarea de măsuri adecvate pentru supravegherea fabricării şi a distribuţiei precursorilor. În acest sens, este necesar să se adopte măsuri privind comerţul cu precursori între statele membre. Aceste măsuri au fost introduse prin Directiva 92/109/CEE a Consiliului din 14 decembrie 1992 privind fabricarea şi introducerea pe piaţă a anumitor substanţe folosite la fabricarea ilicită a narcoticelor şi substanţelor psihotrope6 Pentru o mai bună aplicare simultană a normelor armonizate în toate statele membre, se consideră că un regulament este mai adecvat decât directiva existentă.

___________

1 JO C 20 E, 28.1.2003, p. 160.

2 JO C 95, 23.4.2003, p. 6.

3 Avizul Parlamentului European din 11 martie 2003 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial), Poziţia comună a Consiliului din 29 septembrie 2003 (JO C 277 E, 18.11.2003, p. 31) şi Poziţia Parlamentului European din 16 decembrie 2003 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...