Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 450/2004 de stabilire a cerinţelor comune aplicabile conţinutului cererilor de finanţare comunitară pentru programele de combatere sau de eradicare şi de control privind bolile animalelor [notificată cu numărul C(2002) 1688] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32004D0450

În vigoare de la 30.04.2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 29 aprilie 2004
de stabilire a cerinţelor comune aplicabile conţinutului cererilor de
finanţare comunitară pentru programele de combatere sau de eradicare
şi de control privind bolile animalelor [notificată cu numărul
C(2002) 1688] (Text cu relevanţă pentru SEE) (2002/450/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Decizia 90/424/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind cheltuielile în domeniul veterinar1, în special articolul 24 alineatul (11),

întrucât:

(1) Decizia 90/424/CEE prevede posibilitatea unei contribuţii financiare a Comunităţii la eradicarea şi controlul bolilor animalelor enumerate de decizia respectivă, precum şi la controlul anumitor zoonoze şi la combaterea acestora. În fiecare an, statele membre trebuie să prezinte Comisiei programele pentru care doresc să beneficieze de o contribuţie financiară.

(2) Criteriile aplicabile programelor de eradicare şi de control prevăzute de Decizia 90/424/CEE au fost stabilite prin Decizia 90/638/CEE a Consiliului din 27 noiembrie 1990 de stabilire a criteriilor comunitare pentru eradicarea şi controlul anumitor boli ale animalelor2.

(3) Decizia 2002/677/CE a Comisiei3 stabileşte cerinţele comune aplicabile rapoartelor privind programele de eradicare sau de combatere a bolilor animalelor, cofinanţate de Comunitate.

(4) Cerinţe comune asemănătoare, aplicabile conţinutului cererilor de finanţare comunitară pentru programele de eradicare, de control şi de combatere, ar permite ameliorarea procesului de prezentare, de aprobare şi de evaluare a progreselor realizate pe durata punerii în aplicare a programelor. Astfel de cerinţe ar trebui, de asemenea, să facă acest proces mai clar şi mai transparent pentru statele membre şi pentru Comisie şi să definească mai precis criteriile stabilite pentru statele membre de Decizia 90/638/CEE.

(5) Este necesar să se aplice aceste cerinţe comune tuturor criteriilor stabilite prin Decizia 90/638/CEE. Din motive de coerenţă, ar trebui, de asemenea, ca aceste cerinţe comune să fie compatibile cu cerinţele comune aplicabile rapoartelor privind programele de eradicare şi de control al bolilor animalelor, stabilite prin Decizia 2002/677/CE.

(6) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanţului alimentar şi sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

1 JO L 224, 18.9.1990, p. 19. Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2003/99/CE (JO L 325, 12.12.2003, p. 31).

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...