Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 217/2004 de adoptare a unei liste de materii prime a căror circulaţie sau utilizare pentru nutriţia animalelor este interzisă [notificată cu numărul C(2004) 583] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32004D0217

În vigoare de la 05.03.2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 1 martie 2004
de adoptare a unei liste de materii prime a căror circulaţie sau
utilizare pentru nutriţia animalelor este interzisă [notificată cu
numărul C(2004) 583] (Text cu relevanţă pentru SEE) (2004/217/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Directiva 96/25/CE a Consiliului din 29 aprilie 1996 privind circulaţia şi utilizarea materiilor prime furajere, de modificare a Directivelor 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE şi 93/74/CEE şi de abrogare a Directivei 77/101/CEE1, în special articolul 11 litera (b),

___________

1 JO L 125, 23.5.1996, p. 35; Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 806/2003 (JO L 122, 16.5.2003, p. 1).

întrucât:

(1) Decizia 91/516/CEE a Comisiei2 stabileşte o listă de ingrediente a căror utilizare în furajele combinate este interzisă, în conformitate cu Directiva 79/373/CEE a Consiliului din 2 aprilie 1979 privind circulaţia furajelor combinate3. Interdicţia prevăzută de această din urmă decizie nu reglementează circulaţia unor astfel de ingrediente ca furaje sau utilizarea directă a acestora ca furaje. Lista menţionată a fost modificată de câteva ori.

___________

2 JO L 281, 9.10.1991, p. 23; Decizie, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 2000/285/CE (JO L 94, 14.4.2000, p. 43).

3 JO L 86, 6.4.1979, p. 30; Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 807/2003 (JO L 122, 16.5.2003, p. 36).

(2) Directiva 2000/16/CE a Parlamentului European şi a Consiliului4 prevede ca, pe baza Directivei 96/25/CE de înlocuire a Deciziei 91/516/CEE, să se întocmească o listă de materii prime a căror circulaţie sau utilizare în calitate de materii prime furajere să fie interzisă, astfel încât domeniul interdicţiilor să fie general şi să se aplice atât utilizării materiilor prime furajere ca atare, cât şi utilizării acestora în furaje combinate.

___________

4 JO L 105, 3.5.2000, p. 36.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...