Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 156/2004 de stabilire a liniilor directoare pentru monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului [notificată cu numărul C(2004) 130] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32004D0156

În vigoare de la 26.02.2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 29 ianuarie 2004
de stabilire a liniilor directoare pentru monitorizarea şi raportarea
emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu Directiva
2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului [notificată cu
numărul C(2004) 130] (Text cu relevanţă pentru SEE) (2004/156/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 de instituire a unui program de schimb pentru cotele emisiilor de gaze cu efect de seră în Comunitate şi de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului1, în special articolul 14 alineatul (1),

întrucât:

(1) Monitorizarea şi raportarea complete, consecvente, transparente şi exacte în ceea ce priveşte emisiile de gaze cu efect de seră, în conformitate cu prezentele linii directoare, este fundamentală pentru funcţionarea programului de schimb pentru cotele emisiilor de gaze cu efect de seră instituit prin Directiva 2003/87/CE.

(2) Liniile directore din prezenta decizie stabilesc criterii detaliate de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze ce rezultă din activităţile enumerate în anexa I la Directiva 2003/87/CE, precum şi a emisiilor de gaze cu efect de seră legate de aceste activităţi, pe baza principiilor de monitorizare şi raportare stabilite în anexa IV la directiva menţionată anterior.

(3) Articolul 15 din Directiva 2003/87/CE solicită statelor membre să se asigure că rapoartele înaintate de operatori sunt verificate în conformitate cu criteriile stabilite în anexa V la directiva menţionată anterior.

(4) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 8 din Decizia 93/389/CEE a Consiliului2,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

1 JO L 275, 25.10.2003, p. 32.

2 JO L 167, 9.7.1993, p. 31, decizie astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

Articolul 1

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...