Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 11/2004 privind termenii şi condiţiile investigaţiilor efectuate de Oficiul European Antifraudă în cadrul Băncii Centrale Europene, în materie de prevenire a fraudei, corupţiei şi a altor activităţi ilegale care aduc prejudicii intereselor financiare ale Comunităţilor Europene şi de modificare a condiţiilor de angajare a personalului Băncii Centrale Europene (BCE/2004/11) (2004/525/CE) Număr celex: 32004D0011(01)

În vigoare de la 30.06.2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Decizia Băncii Centrale Europene
din 3 iunie 2004
privind termenii şi condiţiile investigaţiilor efectuate de Oficiul
European Antifraudă în cadrul Băncii Centrale Europene, în materie de
prevenire a fraudei, corupţiei şi a altor activităţi ilegale care aduc
prejudicii intereselor financiare ale Comunităţilor Europene şi de
modificare a condiţiilor de angajare a personalului Băncii Centrale
Europene (BCE/2004/11) (2004/525/CE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 mai 1999 privind investigaţiile efectuate de Oficiul European Antifraudă (OLAF)1, în special articolul 4 alineatele (1) şi (6),

___________

1 JO L 136, 31.5.1999, p. 1.

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, în special articolele 12.3 şi 36.1,

având în vedere contribuţia Consiliului general al Băncii Centrale Europene în conformitate cu articolul 47.2 a cincea liniuţă din statut,

având în vedere avizul Comitetului pentru personal al BCE,

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 (denumit în continuare "Regulamentul OLAF") prevede că Oficiul European Antifraudă (denumit în "continuare Oficiul") iniţiază şi efectuează investigaţii administrative antifraudă (denumite în continuare "investigaţii interne") în cadrul instituţiilor, organismelor, birourilor şi agenţiilor înfiinţate prin Tratatele CE şi Euratom sau în baza acestora în scopul luptei contra fraudei, corupţiei şi a altor activităţi ilegale care afectează interesele financiare ale Comunităţilor Europene. În temeiul Regulamentului OLAF, investigaţiile interne se pot referi la probleme grave legate de îndeplinirea sarcinilor profesionale care reprezintă o abatere de la obligaţiile personalului acestor instituţii, organisme, birouri şi agenţii care poate atrage urmărirea disciplinară sau, după caz, penală, sau o abatere echivalentă de la îndeplinirea obligaţiilor din partea membrilor instituţiilor şi organismelor, a şefilor de birouri şi agenţii sau a personalului instituţiilor, organismelor, birourilor sau agenţiilor care nu se supun prevederilor Statutului funcţionarilor şi altor angajaţi ai Comunităţilor Europene (denumit în continuare "statut").

(2) În cazul BCE, aceste îndatoriri şi obligaţii profesionale, în special obligaţiile legate de conduita profesională şi secretul profesional, sunt prevăzute în (a) Condiţiile de angajare a personalului Băncii Centrale Europene, (b) Normele privind personalul Băncii Centrale Europene, (c) anexa I la Condiţiile de angajare privind Condiţiile de angajare pe termen scurt şi (d) Normele Băncii Centrale Europene privind angajarea pe termen scurt; orientări suplimentare sunt oferite de (e) Codul de conduită al Băncii Centrale Europene1 şi (f) Codul de conduită al membrilor Consiliului guvernatorilor2 (denumite împreună în continuare "condiţiile de angajare ale BCE").

___________

1 JO C 76, 8.3.2001, p. 12.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...