Back

Comisia Comunităţilor Europene

Directiva nr. 16/2004 de stabilire a metodelor de prelevare de probe şi a metodelor de analiză pentru controlul oficial al nivelului de staniu din alimentele conservate (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32004L0016

În vigoare de la 13.02.2004 până la 29.03.2007, fiind abrogat(ă) prin Regulamentul nr. 333/2007.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2004/16/CE A COMISIEI
din 12 februarie 2004
de stabilire a metodelor de prelevare de probe şi a metodelor de
analiză pentru controlul oficial al nivelului de staniu din
alimentele conservate (Text cu relevanţă pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Directiva 85/591/CEE a Consiliului din 20 decembrie 1985 privind introducerea unor metode comunitare de prelevare de probe şi de analiză pentru controlul produselor alimentare destinate consumului uman1, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului2, în special articolul 1,

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 466/2001 al Comisiei din 8 martie 2001 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiţi contaminanţi din produsele alimentare3, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 242/20044 stabileşte limitele maxime pentru staniul anorganic din alimentele conservate şi face trimitere la măsurile de stabilire a metodelor de prelevare de probe şi de analiză care urmează a fi utilizate.

(2) Directiva 93/99/CEE a Consiliului din 29 octombrie 1993 privind măsurile suplimentare referitoare la controlul oficial al produselor alimentare5, astfel cum a fost modificată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003, introduce un sistem de standarde de calitate pentru laboratoarele desemnate de statele membre să efectueze controlul oficial al produselor alimentare.

(3) Este necesar să se stabilească criteriile generale pe care trebuie să le respecte metodele de analiză pentru a asigura aplicarea de către laboratoarele autorizate să efectueze controale a metodelor de analiză cu niveluri de performanţă comparabile. De asemenea, este de o importanţă majoră ca rezultatele analizelor să fie raportate şi interpretate în mod unitar pentru a se asigura aplicarea armonizată pe teritoriul Uniunii Europene. Aceste norme de interpretare se aplică la rezultatele analitice obţinute pe probele destinate controlului oficial. În cazul unor analize în vederea unui recurs sau arbitraj, se aplică normele naţionale.

(4) Dispoziţiile referitoare la metodele de prelevare de probe şi de analiză sunt stabilite pe baza cunoştinţelor actuale şi pot fi adaptate pentru luarea în considerare a progreselor ştiinţifice şi tehnologice. Metodele de analiză a nivelului total de staniu sunt adecvate controlului staniului anorganic. Eventuala prezenţă a unor forme de staniu organic este considerată neglijabilă în raport cu nivelul maxim stabilit pentru staniul anorganic.

(5) Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanţul alimentar şi sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

___________

1 JO L 372, 31.12.1985, p. 50.

2 JO L 284, 31.10.2003, p. 1.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...