Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 10/2004 privind armonizarea dispoziţiilor legale, de reglementare şi administrative referitoare la aplicarea principiilor bunei practici de laborator şi verificarea aplicării acestora la testele efectuate asupra substanţelor chimice (versiunea codificată) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32004L0010

În vigoare de la 20.02.2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2004/10/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 11 februarie 2004
privind armonizarea dispoziţiilor legale, de reglementare şi
administrative referitoare la aplicarea principiilor bunei practici de
laborator şi verificarea aplicării acestora la testele efectuate asupra
substanţelor chimice (versiunea codificată) (Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European1,

în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat2,

___________

1 JO C, 8.4.2003, p. 138.

2 Avizul Parlamentului European din 1 iulie 2003 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 20 ianuarie 2004.

întrucât:

(1) Directiva 87/18/CEE a Consiliului din 18 decembrie 1986 privind armonizarea actelor cu putere de lege şi actelor administrative cu privire la aplicarea principiilor de bună practică de laborator şi verificarea aplicării acestora la testele efectuate asupra substanţelor chimice3 a suferit modificări importante. Pentru claritate şi raţionalitate este necesară codificarea directivei menţionate.

___________

3 JO L 15, 17.1.1987, p. 29. Directivă astfel cum a fost modificată de Directiva 1999/11/CE a Comisiei (JO L 77, 23.3.1999, p. 8).

(2) Conform Directivei 67/548/CEE a Consiliului din 27 iunie 1967 privind apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase4 este necesar să se realizeze testarea substanţelor chimice pentru a se putea determina posibilele riscuri pentru om şi mediul înconjurător.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...