Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 848/2004 de stabilire a unui program de acţiune comunitară pentru promovarea organizaţiilor active la nivel european în domeniul egalităţii între femei şi bărbaţi Număr celex: 32004D0848

În vigoare de la 30.04.2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA nr. 848/2004/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 29 aprilie 2004
de stabilire a unui program de acţiune comunitară pentru promovarea
organizaţiilor active la nivel european în domeniul egalităţii
între femei şi bărbaţi

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 13 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European1,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută în articolul 251 din tratat2,

___________

1 JO C 80, 30.3.2004, p. 115.

2 Avizul Parlamentului European din 20 noiembrie 2003 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial), Poziţia comună a Consiliului din 6 februarie 2004 (JO C 95 E, 20.4.2004, p. 1), Poziţia Parlamentului European din 30 martie 2004 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 20 aprilie 2004.

întrucât:

(1) Principiul egalităţii între femei şi bărbaţi este un principiu fundamental al dreptului comunitar, consacrat de articolul 2, precum şi de articolul 3 alineatul (2) din tratat, şi clarificat de jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene. În temeiul tratatului, egalitatea între femei şi bărbaţi constituie una din misiunile şi unul din obiectivele specifice ale Comunităţii, care trebuie să promoveze activ această egalitate în toate domeniile acţiunii comunitare.

(2) Articolul 13 alineatul (2) din tratat conferă Consiliului competenţa de a lua măsurile necesare pentru a combate orice discriminări bazate, între altele, pe sex. În temeiul alineatului (2) din acest articol, atunci când Consiliul adoptă măsuri de încurajare comunitare, cu excepţia oricărei armonizări a actelor cu putere de lege din statele membre, pentru a sprijini acţiunile adoptate de statelor membre pentru a contribui la realizarea acestui obiectiv, acesta hotărăşte în conformitate cu procedura prevăzută în articolul 251 din tratat.

(3) Articolul 21 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene interzice orice discriminare bazată pe sex, iar articolul 23 consacră principiul egalităţii între femei şi bărbaţi în toate domeniile.

(4) Experienţa acţiunii desfăşurate la nivel comunitar a arătat că promovarea egalităţii între femei şi bărbaţi necesită în practică o combinaţie de măsuri şi, în special, de instrumente legislative şi de acţiuni concrete concepute pentru a se întări reciproc.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...