Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 813/2004 de adoptare, în temeiul Directivei 92/43/CEE a Consiliului, a listei siturilor de importanţă comunitară pentru regiunea biogeografică atlantică [notificată cu numărul C(2004) 4032] Număr celex: 32004D0813

În vigoare de la 29.12.2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 7 decembrie 2004
de adoptare, în temeiul Directivei 92/43/CEE a Consiliului, a listei
siturilor de importanţă comunitară pentru regiunea biogeografică
atlantică [notificată cu numărul C(2004) 4032] (2004/813/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică1, în special articolul 4 alineatul (2) al treilea paragraf,

întrucât:

(1) Regiunea biogeografică atlantică menţionată la articolul 1 litera (c) punctul (iii) din Directiva 92/43/CEE cuprinde în întregime teritoriul Irlandei, al Ţărilor de Jos şi al Regatului Unit şi parţial teritoriul Belgiei, Danemarcei, Franţei, Germaniei, Portugaliei şi Spaniei, astfel cum se prevede în harta biogeografică aprobată la 23 octombrie 2000 de către Comitetul privind habitatele, instituit în temeiul articolului 20 din respectiva directivă.

(2) Pentru regiunea respectivă, listele cu siturile propuse ca situri de importanţă comunitară, în sensul articolului 1 din Directiva 92/43/CEE, au fost comunicate Comisiei între martie 2002 şi iulie 2004, de către statele membre interesate, în conformitate cu dispoziţiile articolului 4 alineatul (1) din directivă.

(3) Listele cu siturile propuse au fost însoţite de informaţii privind fiecare sit, înaintate în formatul stabilit de Decizia 97/266/CE a Comisiei din 18 decembrie 1996 privind formularul-tip pentru siturile propuse ca situri Natura 20002.

___________

1 JO L 206, 22.7.1992, p. 7, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

2 JO L 107, 24.4.1997, p. 1.

(4) Informaţiile respective includ harta cea mai recentă şi definitivă a sitului, transmisă de statul membru în cauză, numele, localizarea şi întinderea sitului, precum şi datele rezultate din aplicarea criteriilor prevăzute de anexa III la Directiva 92/43/CEE.

(5) Pe baza listei provizorii stabilite de Comisie în acord cu fiecare dintre statele membre interesate, listă care identifică şi siturile care găzduiesc tipuri de habitate naturale prioritare sau specii prioritare, trebuie adoptată o listă a siturilor alese ca situri de importanţă comunitară.

(6) Cunoştinţele privind existenţa şi distribuţia tipurilor de habitate naturale sunt în permanentă evoluţie, ca rezultat al controlului prevăzut la articolul 11 din Directiva 92/43/CEE. Prin urmare, evaluarea şi selectarea siturilor la nivel comunitar a fost efectuată pe baza celor mai bune informaţii disponibile în prezent.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...