Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 798/2004 de adoptare, în temeiul Directivei 92/43/CEE a Consiliului, a listei siturilor de importanţă comunitară pentru regiunea biogeografică continentală [notificată cu numărul C(2004) 4031] Număr celex: 32004D0798

În vigoare de la 28.12.2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 7 decembrie 2004
de adoptare, în temeiul Directivei 92/43/CEE a Consiliului, a listei
siturilor de importanţă comunitară pentru regiunea biogeografică
continentală [notificată cu numărul C(2004) 4031] (2004/798/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică1, în special articolul 4 alineatul (2) al treilea paragraf,

___________

1 JO L 206, 22.7.1992, p. 7. Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

întrucât:

(1) Regiunea biogeografică continentală, menţionată la articolul 1 litera (c) punctul (iii) din Directiva 92/43/CEE, cuprinde teritoriul Luxemburgului şi părţi din teritoriul Austriei, Belgiei, Republicii Cehe, Danemarcei, Franţei, Germaniei, Italiei, Lituaniei, Poloniei, Sloveniei şi Suediei, astfel cum se specifică în harta biogeografică aprobată la 23 octombrie 2000 de către Comitetul privind habitatele, instituit în temeiul articolului 20 din directivă.

(2) Prezenta decizie nu include teritoriile statelor membre care au aderat la Comunitatea Europeană la 1 mai 2004. Aceste state membre au început la data menţionată să transmită Comisiei propunerile lor de situri. Prin urmare, Comisia nu este în măsură să includă informaţiile care provin de la statele membre în prezenta listă iniţială a siturilor de importanţă comunitară, în sensul Directivei 92/43/CEE. Aceste date vor face obiectul unei decizii viitoare a Comisiei, atunci când toate informaţiile pertinente vor fi colectate şi când se va efectua o evaluare ştiinţifică aprofundată a propunerilor de situri primite de la statele membre.

(3) Prin urmare, este necesar ca, în cadrul procesului iniţiat în 1995 de stabilire a reţelei Natura 2000, care constituie un element esenţial în protecţia biodiversităţii în Comunitatea Europeană, să se realizeze progrese în stabilirea efectivă a reţelei, fără a amâna prezenta decizie.

(4) Pentru regiunea biogeografică continentală, listele cu siturile propuse ca situri de importanţă comunitară, în sensul articolului 1 din Directiva 92/43/CEE, au fost transmise Comisiei între noiembrie 2003 şi iunie 2004, în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din directivă, de către Austria, Belgia, Danemarca, Franţa, Germania, Italia, Luxemburg şi Suedia.

(5) Listele cu siturile propuse au fost însoţite de informaţii referitoare la fiecare sit, furnizate în formatul stabilit de Decizia 97/266/CE a Comisiei din 18 decembrie 1996 privind formularul-tip pentru siturile propuse ca situri Natura 20001.

(6) Aceste informaţii includ harta cea mai recentă şi definitivă a sitului, transmisă de statul membru în cauză, denumirea sitului, amplasamentul, gradul de acoperire al sitului, precum şi datele care rezultă din aplicarea criteriilor specificate în anexa III la Directiva 92/43/CEE.

(7) Pe baza listei provizorii elaborate de Comisie în acord cu fiecare dintre statele membre interesate, listă care identifică, de asemenea, siturile care găzduiesc tipuri de habitate naturale prioritare sau specii prioritare, este necesar să se adopte o listă a siturilor selectate ca situri de importanţă comunitară.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...