Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 212/2004 privind condiţiile de sănătate comunitare referitoare la importurile de animale şi carne proaspătă, inclusiv carne tocată, provenite din ţări terţe, şi de modificare a Deciziilor 79/542/CEE, 2000/572/CE şi 2000/585/CE [notificată cu numărul C(2003) 5248] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32004D0212

În vigoare de la 11.03.2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 6 ianuarie 2004
privind condiţiile de sănătate comunitare referitoare la
importurile de animale şi carne proaspătă, inclusiv carne tocată,
provenite din ţări terţe, şi de modificare a Deciziilor
79/542/CEE, 2000/572/CE şi 2000/585/CE [notificată cu numărul
C(2003) 5248] (Text cu relevanţă pentru SEE) (2004/212/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Directiva 72/462/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1972 privind problemele de sănătate publică şi animală care apar la importurile de animale din speciile bovină, ovină, caprină şi porcină, de carne proaspătă sau de produse din carne care provin din ţări terţe1, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 807/20032, în special articolul 3 alineatul (1), articolul 6 alineatul (3), articolele 7 şi 8, articolul 11 alineatul (2), articolul 14 alineatul (3) literele (c) şi (d), articolul 15, articolul 16 alineatul (1), articolul 17 alineatul (2) literele (b) şi (d) şi articolul 22 alineatul (2),

având în vedere Directiva 91/496/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 de stabilire a principiilor privind organizarea controalelor sanitar-veterinare ale animalelor provenite din ţări terţe introduse în Comunitate şi de modificare a Directivelor 89/662/CEE, 90/425/CEE şi 90/675/CEE3, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 96/43/CE4, în special articolul 8B,

având în vedere Directiva 92/45/CEE a Consiliului din 16 iunie 1992 privind problemele de sănătate publică şi animală referitoare la sacrificarea vânatului sălbatic şi la introducerea pe piaţă a cărnii de vânat sălbatic5, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 806/20036, în special articolul 16 alineatul (2) litera (c) şi alineatul (3),

având în vedere Directiva 92/65/CEE a Consiliului din 13 iulie 1992 de definire a condiţiilor de sănătate animală care reglementează comerţul şi importurile în Comunitate de animale, material seminal, ovule şi embrioni care nu se supun, în ceea ce priveşte condiţiile de sănătate animală, reglementărilor comunitare specifice prevăzute în anexa A la Directiva 90/425/CEE, pct. I7, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1398/2003 al Comisiei8, în special articolul 6A alineatul (1) litera (e), articolul 17 alineatele (2) şi (3), articolul 18 alineatul (1) şi articolul 19,

având în vedere Directiva 92/118/CEE a Consiliului din 17 decembrie 1992 de stabilire a condiţiilor de sănătate publică şi animală care reglementează comerţul şi importurile în Comunitate de produse care nu intră sub incidenţa condiţiilor menţionate, stabilite de reglementările comunitare specifice prevăzute de anexa A capitolul I la Directiva 89/662/CEE şi, în ceea ce priveşte agenţii patogeni, la Directiva 90/425/CEE9, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 2003/721/CE a Comisiei10, în special articolul 10,

având în vedere Directiva 94/65/CEE a Consiliului din 14 decembrie 1994 de stabilire a cerinţelor aplicabile producţiei şi introducerii pe piaţă a cărnii tocate şi a preparatelor din carne11, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 806/2003, în special articolele 13 şi 14,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2001 de stabilire a unor norme pentru prevenirea, controlul şi eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă12, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2245/2003 al Comisiei13, în special articolul 15 alineatul (3), articolul 16 alineatul (7) şi articolul 23,

având în vedere Directiva 2002/99/CE a Consiliului din 16 decembrie 2002 de stabilire a normelor de sănătate animală care reglementează producţia, transformarea, distribuţia şi introducerea produselor de origine animală destinate consumului uman14, în special articolul 8 şi articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1) Dispoziţiile comunitare privind sănătatea animală în ceea ce priveşte importurile de animale, carne proaspătă şi produse din carne din ţări terţe, impun, în general, (i) ca aceste importuri să fie autorizate doar dintr-o ţară terţă sau o parte a unei ţări terţe înscrise într-o listă de ţări terţe autorizate şi (ii) ca aceste animale şi produse să respecte condiţiile de sănătate pentru a fi certificate de un medic veterinar oficial din ţara exportatoare printr-un certificat.

(2) În vederea simplificării modificărilor ce se pot aduce legislaţiei comunitare în cazul în care situaţia bolilor animale dintr-o ţară terţă se modifică, este necesar să se grupeze în cadrul unui singur act juridic condiţiile de import, inclusiv lista ţărilor terţe şi modelele de certificate, aplicabile pentru importul în Comunitate a oricărei specii de Artiodactyla şi Proboscidea şi de carne proaspătă provenind de la aceste animale şi de la ecvidee.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...