Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 2252/2004 privind standardele pentru elementele de securitate şi elementele biometrice integrate în paşapoarte şi documente de călătorie emise de statele membre Număr celex: 32004R2252

În vigoare de la 29.12.2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) Nr. 2252/2004 AL CONSILIULUI
din 13 decembrie 2004
privind standardele pentru elementele de securitate şi elementele
biometrice integrate în paşapoarte şi documente
de călătorie emise de statele membre

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 62 alineatul (2) litera (a),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

întrucât:

(1) Consiliul european de la Salonic din 19 şi 20 iunie 2003 a confirmat necesitatea unei abordări coerente în cadrul Uniunii Europene privind elementele de identificare biometrice sau datele biometrice pentru documentele emise pentru resortisanţi din ţări terţe, pentru paşapoartele cetăţenilor Uniunii Europene şi sistemele de informaţii (VIS şi SIS II).

(2) Standardele minime de securitate pentru paşapoarte au fost introduse printr-o rezoluţie a reprezentanţilor guvernelor statelor membre reunite în cadrul Consiliului la 17 octombrie 20003. Ar fi oportun ca rezoluţia să fie acum actualizată printr-o măsură comunitară pentru a îmbunătăţi şi armoniza standardele de securitate pentru paşapoarte şi documente de călătorie pentru a le proteja împotriva falsificării. În acelaşi timp, elementele de identificare biometrică ar trebui integrate în paşaport sau documentul de călătorie pentru a stabili o corelaţie fiabilă între deţinătorul legitim al paşaportului şi documentul respectiv.

(3) Armonizarea elementelor de securitate şi integrarea elementelor de identificare biometrică reprezintă un pas important către utilizarea unor noi elemente în perspectiva evoluţiilor ulterioare la nivel european care să facă documentul de călătorie mai sigur şi să stabilească o corelaţie mai fiabilă între titular şi paşaport sau documentul de călătorie cu scopul de a contribui în mod semnificativ la asigurarea protecţiei împotriva utilizării frauduloase. Ar trebui să se ţină cont de specificaţiile Organizaţiei Internaţionale de Aviaţie Civilă (OIAC), în special de cele din Documentul 9303 privind documentele de călătorie citite automat.

(4) Prezentul regulament se limitează la armonizarea elementelor de securitate ce includ elementele de identificare biometrică pentru paşapoartele şi documentele de călătorie ale statelor membre. Desemnarea autorităţilor şi organismelor autorizate să aibă acces la datele prezente pe suportul de stocare a informaţiilor din documente este reglementată prin legislaţia naţională, sub rezerva dispoziţiilor aplicabile din dreptul comunitar, din dreptul Uniunii Europene sau din acorduri internaţionale.

(5) Prezentul regulament ar trebui să stabilească numai acele specificaţii care nu au un caracter secret. Aceste specificaţii trebuie suplimentate de specificaţii care pot rămâne secrete pentru a preveni riscul de contrafacere sau falsificare. Asemenea specificaţii tehnice suplimentare ar trebui adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a procedurilor de exercitare a competenţelor de executare conferite Comisiei4.

(6) Comisia ar trebui sprijinită de comitetul instituit prin articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1683/95 al Consiliului din 29 mai 1995 de stabilire a unui format unitar pentru vize5.

(7) Pentru a garanta că accesul la asemenea informaţii nu este permis unui număr mai mare de persoane decât cel necesar, este esenţial, de asemenea, ca statele membre să nu desemneze mai mult de un organism care să fie responsabil cu producerea paşapoartelor şi a documentelor de călătorie, statele membre având libertatea de a schimba acest organism, dacă este necesar. Din motive de securitate, fiecare stat membru ar trebui să comunice Comisiei şi celorlalte state membre state numele organismului competent.

(8) În ce priveşte datele cu caracter personal ce urmează a fi prelucrate în contextul paşapoartelor şi a documentelor de călătorie, se aplică Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date6. Ar trebui să se asigure ca nici o altă informaţie să nu fie înregistrată în paşaport decât a celor prevăzute în prezentul Regulament, în anexa sa sau a celor menţionate în documentul de călătorie relevant.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...