Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 2252/2004 privind standardele pentru elementele de securitate și elementele biometrice integrate în pașapoarte și documente de călătorie emise de statele membre
Număr celex: 32004R2252

În vigoare de la 29 decembrie 2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) Nr. 2252/2004 AL CONSILIULUI
din 13 decembrie 2004
privind standardele pentru elementele de securitate și elementele
biometrice integrate în pașapoarte și documente
de călătorie emise de statele membre

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 62 alineatul (2) litera (a),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

întrucât:

(1) Consiliul european de la Salonic din 19 și 20 iunie 2003 a confirmat necesitatea unei abordări coerente în cadrul Uniunii Europene privind elementele de identificare biometrice sau datele biometrice pentru documentele emise pentru resortisanți din țări terțe, pentru pașapoartele cetățenilor Uniunii Europene și sistemele de informații (VIS și SIS II).

(2) Standardele minime de securitate pentru pașapoarte au fost introduse printr-o rezoluție a reprezentanților guvernelor statelor membre reunite în cadrul Consiliului la 17 octombrie 20003. Ar fi oportun ca rezoluția să fie acum actualizată printr-o măsură comunitară pentru a îmbunătăți și armoniza standardele de securitate pentru pașapoarte și documente de călătorie pentru a le proteja împotriva falsificării. În același timp, elementele de identificare biometrică ar trebui integrate în pașaport sau documentul de călătorie pentru a stabili o corelație fiabilă între deținătorul legitim al pașaportului și documentul respectiv.

(3) Armonizarea elementelor de securitate și integrarea elementelor de identificare biometrică reprezintă un pas important către utilizarea unor noi elemente în perspectiva evoluțiilor ulterioare la nivel european care să facă documentul de călătorie mai sigur și să stabilească o corelație mai fiabilă între titular și pașaport sau documentul de călătorie cu scopul de a contribui în mod semnificativ la asigurarea protecției împotriva utilizării frauduloase. Ar trebui să se țină cont de specificațiile Organizației Internaționale de Aviație Civilă (OIAC), în special de cele din Documentul 9303 privind documentele de călătorie citite automat.

(4) Prezentul regulament se limitează la armonizarea elementelor de securitate ce includ elementele de identificare biometrică pentru pașapoartele și documentele de călătorie ale statelor membre. Desemnarea autorităților și organismelor autorizate să aibă acces la datele prezente pe suportul de stocare a informațiilor din documente este reglementată prin legislația națională, sub rezerva dispozițiilor aplicabile din dreptul comunitar, din dreptul Uniunii Europene sau din acorduri internaționale.

(5) Prezentul regulament ar trebui să stabilească numai acele specificații care nu au un caracter secret. Aceste specificații trebuie suplimentate de specificații care pot rămâne secrete pentru a preveni riscul de contrafacere sau falsificare. Asemenea specificații tehnice suplimentare ar trebui adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a procedurilor de exercitare a competențelor de executare conferite Comisiei4.

(6) Comisia ar trebui sprijinită de comitetul instituit prin articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1683/95 al Consiliului din 29 mai 1995 de stabilire a unui format unitar pentru vize5.

(7) Pentru a garanta că accesul la asemenea informații nu este permis unui număr mai mare de persoane decât cel necesar, este esențial, de asemenea, ca statele membre să nu desemneze mai mult de un organism care să fie responsabil cu producerea pașapoartelor și a documentelor de călătorie, statele membre având libertatea de a schimba acest organism, dacă este necesar. Din motive de securitate, fiecare stat membru ar trebui să comunice Comisiei și celorlalte state membre state numele organismului competent.

(8) În ce privește datele cu caracter personal ce urmează a fi prelucrate în contextul pașapoartelor și a documentelor de călătorie, se aplică Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date6. Ar trebui să se asigure ca nici o altă informație să nu fie înregistrată în pașaport decât a celor prevăzute în prezentul Regulament, în anexa sa sau a celor menționate în documentul de călătorie relevant.

(9) În conformitate cu principiul proporționalității, este necesar și oportun pentru îndeplinirea obiectivului fundamental de introducere de standarde comune de securitate și elemente biometrice de identificare interoperabile să se stabilească reguli pentru toate statele membre prin care să se aplice Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 19857. Prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru îndeplinirea obiectivelor urmărite, în conformitate cu articolul 5 paragraful al treilea din Tratat.

(10) În conformitate cu articolul 1 și articolul 2 din Protocolul privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul de instituire a Comunității Europene, Danemarca nu participă la adoptarea prezentului regulament, nici nu este angajată prin acesta și nu face obiectul aplicării sale. Având în vedere că prezentul regulament se bazează pe acquis-ul Schengen în temeiul dispozițiilor din titlul IV din partea a treia din Tratatul de instituire a Comunității Europene, Danemarca, în conformitate cu articolul 5 din protocolul menționat, hotărăște, în decurs de șase luni de la adoptarea prezentului regulament de către Consiliu, dacă îl transpune sau nu în legislația sa națională.

(11) Prezentul regulament reprezintă o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen la care Regatul Unit nu participă, în conformitate cu Decizia 2000/365/CE a Consiliului din 29 mai 2000 privind cererea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord de a participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen8. În consecință, Regatul Unit nu participă la prezentului regulament, nici nu este angajată prin acesta și nu face obiectul aplicării sale.

(12) Prezentul regulament reprezintă o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen la care Irlanda nu participă, în conformitate cu Decizia 2002/192/CE a Consiliului din 28 februarie 2002 privind cererea Irlandei de a participa la unele dintre dispozițiile acquisului Schengen9. În consecință, Irlanda nu participă la prezentului regulament, nici nu este angajată prin acesta și nu face obiectul aplicării sale.

(13) În ce privește Islanda și Norvegia, prezentul regulament reprezintă o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen în sensul acordului încheiat de Consiliul Uniunii Europene și Republica Islanda și Regatul Norvegiei privind asocierea acestor două state la introducerea, punerea în aplicare și dezvoltarea acquis-ului Schengen10 care se încadrează în domeniul prevăzut la articolul 1 litera (B) din Decizia 1999/437/CE a Consiliului din 17 mai 1999 privind anumite modalități de aplicare a acordului menționat11.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...