Back

Parlamentul României

Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12.01.2000

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Disponibil şi în en

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. -

Persoanelor fizice şi persoanelor juridice care au formulat cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile agricole şi pentru terenurile forestiere, conform prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, modificată şi completată prin Legea nr. 169/1997 şi republicată*), li se stabileşte dreptul de proprietate în condiţiile prevăzute de prezenta lege.

*) Legea nr. 18/1991 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998.

Art. 2. -

(1) În aplicarea prevederilor prezentei legi reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente, dacă acestea sunt libere.

(2) Drepturile dobândite cu respectarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, pentru care au fost eliberate adeverinţe de proprietate, proces-verbal de punere în posesie sau titlu de proprietate, rămân valabile fără nici o altă confirmare.

Art. 3. -

(1) Reconstituirea dreptului de proprietate pentru persoanele fizice prevăzute la art. 9 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, pentru diferenţa dintre suprafaţa de 10 ha de familie şi cea adusă în cooperativa agricolă de producţie sau preluată în orice mod de aceasta, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat, se face integral în localităţile în care există suprafeţe de teren agricol constituite ca rezervă la dispoziţia comisiei, potrivit art. 18 din aceeaşi lege.

(2) În cazul în care în localitate nu există suprafeţe de teren agricol pentru a satisface integral cererile, în condiţiile alin. (1), reconstituirea dreptului de proprietate se va face şi din suprafeţele de teren agricol trecute în proprietatea comunei, a oraşului sau a municipiului, conform art. 49 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, şi, după caz, în situaţiile în care prin hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile se constată nulitatea absolută a unor titluri de proprietate, din terenurile agricole care trec în proprietatea privată a statului în baza unor astfel de hotărâri.

(3) În situaţia în care nu se poate face reconstituirea dreptului de proprietate integral, în condiţiile alin. (2), se vor acorda despăgubiri pentru diferenţa de teren neretrocedat.

(4) Despăgubirile se vor acorda începând cu suprafeţele cele mai mici care nu pot fi retrocedate.

Art. 4. -

(1) Pentru terenurile din extravilanul localităţilor, foste proprietăţi ale persoanelor fizice, care au trecut în proprietatea statului în mod abuziv şi se găsesc incluse în diverse amenajări hidrotehnice, de hidroamelioraţii sau de altă natură, se restituie, în condiţiile legii, foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora suprafeţe echivalente constituite din rezerva existentă la comisiile locale, iar în situaţia în care aceste suprafeţe sunt insuficiente, din domeniul privat al statului, din aceeaşi localitate. În localităţile în care compensarea nu este posibilă se vor acorda despăgubiri foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora, în condiţiile legii.

(2) În cazul în care lucrările pentru care suprafaţa de teren a fost expropriată nu au fost executate sau se află în stadiu de proiect, suprafaţa preluată se restituie, la cerere, foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora.

Art. 5. -

În cazul persoanelor fizice prevăzute la art. 9 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate în limita suprafeţei de teren agricol de până la 10 ha de familie şi li s-a aplicat cota de reducere potrivit legii, iar această cotă a depăşit procentul de 5%, la reconstituirea dreptului de proprietate pentru această cotă li se aplică, în mod corespunzător, dispoziţiile art. 3 alin. (2) - (4) din prezenta lege.

Art. 6. -

(1) La stabilirea, prin reconstituire, a dreptului de proprietate pentru terenurile agricole, în conformitate cu prevederile prezentei legi, comisiile comunale, orăşeneşti şi municipale şi cele judeţene, constituite potrivit legii, vor verifica în mod riguros existenţa actelor doveditoare prevăzute la art. 9 alin. (5) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, precum şi pertinenţa, verosimilitatea, autenticitatea şi concludenţa acestor acte, ţinându-se seama şi de dispoziţiile art. 11 alin. (1) şi (2) din aceeaşi lege.

(2) Dispoziţiile art. 12 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, privind stabilirea dreptului de proprietate prin reconstituire, precum şi dispoziţiile procedurale prevăzute la art. 51-59 din aceeaşi lege se aplică în mod corespunzător la reconstituirea dreptului de proprietate, potrivit prezentei legi.

(3) În situaţia în care anumite suprafeţe sunt revendicate de doi cetăţeni, dintre care unul este fostul proprietar, căruia i s-a preluat terenul prin măsurile abuzive aplicate în perioada anilor 1953-1959, şi cel de al doilea, persoana căreia i s-a atribuit teren din cel preluat de la fostul proprietar în limita resurselor de teren existente, inclusiv a rezervelor create, se va restitui terenul în natură ambilor solicitanţi. În cazul în care resursele sunt insuficiente, se va atribui în natură terenul persoanei care deţine actele de proprietate, iar cei care au fost împroprietăriţi cu asemenea terenuri vor fi despăgubiţi în condiţiile legii.

Art. 7. -

(1) Pentru terenurile care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate conform art. 3, 5 şi 23 din prezenta lege, se va emite un titlu de proprietate suplimentar, dacă persoanele în cauză au deja un titlu emis în condiţiile Legii fondului funciar nr. 18/1991.

(2) În cazul în care unor asemenea persoane nu li s-a emis încă nici un titlu de proprietate, se va emite un singur titlu de proprietate pentru întreaga suprafaţă rezultată atât din aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991*), nemodificată, cât şi din aplicarea prevederilor prezentei legi.

(3) Dispoziţiile art. 13 alin. (3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, rămân aplicabile.

*) Legea nr. 18/1991 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 20 februarie 1991.

CAPITOLUL II Retrocedarea terenurilor agricole

Art. 8. -

Persoanelor fizice cărora li s-a stabilit calitatea de acţionar la societăţile comerciale pe acţiuni cu profil agricol sau piscicol, în temeiul art. 36 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, nemodificată, li se restituie în natură suprafeţe cu destinaţie agricolă sau piscicolă de aceeaşi calitate, pe baza documentelor care atestă fosta proprietate, în perimetrul acestor societăţi. Atribuirea efectivă a terenurilor se face în zona colinară pe vechile amplasamente, iar în zonele de câmpie pe vechile amplasamente dacă nu sunt afectate exploataţiile agricole, proprietate publică şi privată a statului, în unitatea lor.

Art. 9. -

(1) Terenurile proprietate de stat, administrate de institutele şi staţiunile de cercetare, destinate cercetării şi producerii de seminţe, de material săditor din categorii biologice superioare şi de animale de rasă, aparţin domeniului public şi rămân în administrarea acestora.

(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi terenurilor proprietate de stat folosite la data intrării în vigoare a prezentei legi de unităţile de învăţământ cu profil agricol sau silvic şi care trec în administrarea acestora.

(3) Terenurile agricole proprietate de stat, care pe baza actelor doveditoare au constituit patrimoniul Academiei Române, universităţilor şi instituţiilor de învăţământ superior cu profil agricol, trec în proprietatea acestora.

Art. 10. -

Persoanelor fizice cărora li s-au stabilit drepturi de creanţă la institutele şi staţiunile de cercetare şi producţie agricolă, precum şi la regiile autonome cu profil agricol sau la societăţile naţionale cu profil agricol, potrivit prevederilor Legii nr. 46/1992, li se restituie suprafeţele de teren agricol.

Art. 11. -

În toate cazurile societăţile comerciale, institutele, staţiunile de cercetare şi producţie agricolă, precum şi regiile autonome şi societăţile naţionale cu profil agricol vor achita, în mod obligatoriu, drepturile în natură sau de creanţă stabilite şi prevăzute în Legea nr. 48/1994.

Art. 12. -

(1) Consiliile comunale, orăşeneşti sau municipale din unităţile administrativ-teritoriale pe care se află terenurile, împreună cu oficiile de cadastru agricol şi organizarea teritoriului vor delimita terenurile solicitate pe vechile amplasamente, dacă acestea sunt libere de construcţii, sau în sole situate în imediata apropiere a localităţilor, asigurându-se accesul la lucrările de hidroamelioraţii, acolo unde ele există.

(2) În cazul în care pe suprafeţele retrocedate sunt amplasate lucrări de hidroamelioraţii, proprietarii puşi în posesie sunt obligaţi să asigure accesul şi folosinţa comună pentru toţi proprietarii, la întreaga capacitate a acestora.

(3) Persoanele fizice şi persoanele juridice, care au dreptul de acces şi de folosinţă comună la lucrările şi instalaţiile de hidroamelioraţii, sunt obligate să exercite aceste drepturi cu bună-credinţă, să nu afecteze starea de folosinţă normală şi să contribuie, proporţional, la întreţinerea şi reparaţia acestor lucrări şi instalaţii. Toţi utilizatorii răspund solidar pentru daunele de orice fel aduse lucrărilor şi instalaţiilor în toate cazurile în care răspunderea nu poate fi individualizată.

(4) Procesul-verbal de delimitare, împreună cu hotărârea consiliului local vor fi supuse validării comisiei judeţene, care este obligată să se pronunţe în termen de 30 de zile de la primirea acestuia.

(5) Hotărârea comisiei judeţene şi, respectiv, procesul-verbal de delimitare şi planul de situaţie vor fi transmise societăţilor comerciale, institutelor şi staţiunilor de cercetare şi producţie agricolă, regiilor autonome şi societăţilor naţionale cu profil agricol, precum şi comisiilor locale, pentru a fi luate în considerare la întocmirea documentaţiei necesare la stabilirea amplasamentelor potrivit legii, la punerea în posesie a titularilor, precum şi la eliberarea titlurilor de proprietate.

(6) Împotriva hotărârii comisiei judeţene se poate face plângere la judecătoria în a cărei rază teritorială este situat terenul, în termen de 30 de zile de la comunicare.

(7) Operaţiunile prevăzute la alin. (5), inclusiv emiterea titlurilor de proprietate, se vor efectua în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 13. -

Prefectul, în calitatea sa de preşedinte al comisiei judeţene, va întocmi şi va înainta lunar Departamentului pentru Administraţie Publică Locală un raport privind situaţia aplicării prevederilor legii, cu propuneri de măsuri, inclusiv de atragere a răspunderii pentru primarii care împiedică în orice mod reconstituirea dreptului de proprietate în termenele şi în condiţiile stabilite de lege.

Art. 14. -

(1) Persoanelor fizice care au încheiat contracte de locaţiune, în condiţiile prevăzute la art. 25 din Legea arendării nr. 16/1994, cu modificările şi completările ulterioare, li se restituie în natură suprafeţele de teren agricol prevăzute în acele contracte.

(2) Dispoziţiile art. 12 din prezenta lege se aplică în mod corespunzător.

Art. 15. -

(1) Persoanelor fizice prevăzute la art. 37 şi 38 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cărora li s-a stabilit calitatea de acţionar, persoanelor fizice cărora li s-au stabilit drepturi la institutele şi staţiunile de cercetare şi producţie agricolă, la regiile autonome şi la societăţile naţionale cu profil agricol, în conformitate cu prevederile Legii nr. 46/1992, precum şi persoanelor fizice care au calitatea de locator, conform art. 25 din Legea arendării nr. 16/1994, cu modificările şi completările ulterioare, li se reconstituie dreptul de proprietate pentru terenurile agricole şi pentru diferenţa dintre suprafaţa de 10 ha şi cea avută în proprietate, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat.

(2) Persoanelor prevăzute la alin. (1) li se aplică dispoziţiile art. 8 din prezenta lege, numai dacă li s-a reconstituit prin hotărâre a comisiei judeţene dreptul de proprietate pentru diferenţa de peste 10 ha de proprietar deposedat, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat.

Art. 16. -

(1) Persoanelor prevăzute la art. 39 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, ale căror terenuri agricole au fost trecute în proprietatea statului prin efectul Decretului nr. 83/1949 şi al oricăror acte normative de expropriere, sau, după caz, moştenitorilor acestora li se reconstituie dreptul de proprietate în natură, în limita suprafeţei de teren trecute în proprietatea statului, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat, din suprafeţele de teren aflate în patrimoniul societăţilor comerciale pe acţiuni cu profil agricol sau al altor societăţi comerciale care au în patrimoniu terenuri agricole ori, după caz, aflate în administrarea regiilor autonome şi a societăţilor naţionale cu profil agricol, care îşi au sediul în localitatea sau în localităţile în care s-a aflat terenul agricol trecut în proprietatea statului.

(2) În cazul în care terenurile agricole care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate se află în administrarea institutelor şi staţiunilor de cercetare şi producţie agricolă, restituirea în natură se face din suprafeţele de teren agricol care vor fi delimitate pentru producţie din terenurile proprietate privată a statului, prin hotărâre a Guvernului.

Art. 17. -

În toate cazurile în care în patrimoniul unităţilor prevăzute la art. 15 şi 16 din prezenta lege nu există suprafeţe de teren agricol pentru restituirea integrală a proprietăţii, se vor acorda despăgubiri pentru diferenţa de teren neretrocedată.

Art. 18. -

(1) Terenurile agricole aflate în patrimoniul societăţilor comerciale cu profil agricol şi în administrarea regiilor autonome şi a societăţilor naţionale cu profil agricol, după restituirea în natură în conformitate cu dispoziţiile art. 8 şi ale art. 14-16 din prezenta lege, rămân proprietate privată a statului.

(2) Terenurile agricole prevăzute la alin. (1) rămân în continuare în exploatarea societăţilor comerciale pe acţiuni şi a regiilor autonome şi societăţilor naţionale cu profil agricol în patrimoniul cărora se află şi se evidenţiază ca atare în cadastrul agricol.

Art. 19. -

Creanţele acţionarilor şi locatorilor, ce urmează a fi încasate în baza Legii nr. 46/1992 şi a Legii nr. 48/1994, se plătesc şi din veniturile realizate de acele societăţi sau din fonduri speciale create în urma privatizării societăţilor comerciale agricole. Valoarea rămasă a investiţiilor făcute pe terenurile restituite acţionarilor sau locatorilor, precum şi altor persoane îndreptăţite, în conformitate cu prezenta lege, se recuperează de la aceştia într-o perioadă de maximum 10 ani.

Art. 20. -

Prin lege specială se stabilesc, pentru terenurile agricole ce constituie proprietate privată a statului, modalităţile de atribuire în folosinţă ori în proprietatea familiilor tinere, specialiştilor care lucrează în agricultură din mediul rural, personalului didactic, veteranilor de război, prevăzuţi la art. V din Legea nr. 169/1997, sau altor categorii de persoane îndreptăţite, potrivit legii, precum şi familiilor fără pământ.

Art. 21. -

Regimul juridic al terenurilor agricole, prevăzut la art. 18 din prezenta lege, este aplicabil şi societăţilor comerciale care se constituie prin reorganizarea unor institute şi staţiuni de cercetare şi producţie agricolă sau societăţilor naţionale care se constituie prin reorganizarea unor regii autonome cu profil agricol.

Art. 22. -

Reconstituirea dreptului de proprietate, punerea în posesie şi eliberarea titlurilor de proprietate, în cazul persoanelor fizice prevăzute la art. 8, art. 10 şi art. 14-16 din prezenta lege, se fac de către comisiile locale şi comisiile judeţene, în conformitate şi în condiţiile prevăzute la art. 12 şi la art. 51-59 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, în regulamentul de aplicare, precum şi cu respectarea prevederilor prezentei legi.

Art. 23. -

(1) Organele reprezentative ale unităţilor de cult, constituite până la intrarea în vigoare a prezentei legi, dobândesc prin reconstituire suprafeţe de teren agricol din fondul bisericesc al cultului căruia îi aparţin, astfel:

a) centre eparhiale, până la 100 ha;

b) protoierii, până la 50 ha;

c) mânăstiri şi schituri, până la 50 ha;

d) parohii şi filii, până la 10 ha.

(2) Pentru persoanele juridice, unităţi de cult recunoscute de lege, din mediul rural şi din mediul urban, prevăzute la alin. (1), sunt şi rămân aplicabile, de asemenea, dispoziţiile art. 3 alin. (2) - (4) din prezenta lege.

(3) Liceelor cu profil agricol sau silvic şi instituţiilor publice de ocrotire a copiilor, care nu au primit teren agricol până la data intrării în vigoare a prezentei legi, li se restituie suprafeţele de teren pe care le-au avut în proprietate.

(4) În condiţiile prezentei legi unităţile de învăţământ preuniversitar dobândesc, prin reconstituire, suprafeţe de teren agricol în limita celor pe care le-au avut în proprietate. Unităţilor de învăţământ preuniversitar care nu au deţinut în proprietate terenuri agricole li se atribuie în folosinţă suprafeţe de teren agricol până la 5 ha, din rezerva consiliilor locale.

CAPITOLUL III Retrocedarea terenurilor forestiere

Art. 24. -

(1) Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere, pentru diferenţa dintre suprafaţa de un hectar de proprietar deposedat şi cea avută în proprietate, dar nu mai mult de 10 ha de proprietar deposedat, persoanelor fizice sau, după caz, moştenitorilor care au formulat cereri conform art. 45 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, se face pe vechile amplasamente.

(2) Se exceptează de la reconstituirea dreptului de proprietate pe vechile amplasamente următoarele terenuri forestiere:

a) terenurile atribuite foştilor proprietari, cu respectarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, nemodificată, pentru care s-au eliberat titluri de proprietate sau procese-verbale de punere în posesie;

b) terenurile pe care se află sau sunt în curs de realizare construcţii sau amenajări silvice, drumuri forestiere ori alte amenajări sau instalaţii ori alte mijloace fixe;

c) terenurile pe care sunt instalate culturi forestiere experimentale, de lungă durată, aflate sub observaţia Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice;

d) rezervaţiile forestiere de seminţe de importanţă deosebită, plantaje, plantaţii-mamă de butaşi şi arboreturile surse de seminţe din specii valoroase, înscrise în catalogul naţional al materialelor de reproducere admise în culturile silvice;

e) rezervaţiile ştiinţifice, pădurile - monumente ale naturii şi alte arii strict protejate, constituite şi declarate astfel potrivit legii;

f) pădurile cu rol de protecţie deosebită antierozională şi hidrologică;

g) terenurile defrişate total sau parţial după data de 1 ianuarie 1990.

(3) Pentru cazurile prevăzute la alin. (2) punerea în posesie se va face pe alte terenuri, situate în apropierea vechilor amplasamente.

(4) Unităţile şi subunităţile silvice din subordinea Regiei Naţionale a Pădurilor, precum şi ceilalţi deţinători actuali ai terenurilor forestiere solicitate de foştii proprietari sau de moştenitorii lor vor delimita şi vor pune la dispoziţie comisiilor locale de aplicare a prevederilor prezentei legi suprafeţele de teren pentru care s-a reconstituit şi s-a validat dreptul de proprietate, pe categorii de deţinători prevăzute în prezenta lege, în condiţiile reglementate la alin. (1)-(3). Trecerea efectivă a terenurilor în proprietatea privată se va face cu ocazia punerii în posesie, potrivit prezentei legi.

(5) Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului va lua măsuri ca fiecare ocol silvic să delimiteze perimetrele cu terenuri ce vor constitui proprietatea privată a persoanelor fizice şi juridice de celelalte suprafeţe de terenuri.

Art. 25. -

(1) Reconstituirea dreptului de proprietate şi punerea în posesie a titularilor, în cazul terenurilor forestiere, precum şi eliberarea titlurilor de proprietate se fac de comisiile locale şi, respectiv, comisiile judeţene, în condiţiile şi cu procedura stabilite în Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, în Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 131/1991, republicat*), şi conform prezentei legi.

*) Regulamentul a fost republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 7 din 19 ianuarie 1993.

(2) Gospodărirea şi exploatarea terenurilor forestiere, atribuite în condiţiile art. 24 din prezenta lege, se fac în regim silvic, potrivit legii.

(3) Pentru persoanele prevăzute la art. 24 alin. (1) din prezenta lege se va emite un titlu de proprietate suplimentar. Dacă nu a fost emis încă un titlu de proprietate pentru suprafaţa de teren forestier de până la un hectar de autor, se va emite un singur titlu pentru întreaga suprafaţă rezultată din aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, şi a prezentei legi.

(4) Dispoziţiile art. 13 alin. (3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, şi dispoziţiile art. 6 din prezenta lege sunt şi rămân aplicabile.

se încarcă...