Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 871/2004 privind introducerea unor noi funcţii ale Sistemului de informaţii Schengen, inclusiv în combaterea terorismului Număr celex: 32004R0871

În vigoare de la 30.04.2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) nr. 871/2004 AL CONSILIULUI
din 29 aprilie 2004
privind introducerea unor noi funcţii ale Sistemului de informaţii
Schengen, inclusiv în combaterea terorismului

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 66,

având în vedere iniţiativa Regatului Spaniei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

întrucât:

(1) Sistemul de informaţii Schengen, denumit în continuare "SIS", înfiinţat în temeiul dispoziţiilor din titlul IV din Convenţia din 1990 de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune3, denumită în continuarea "Convenţia Schengen din 1990", constituie un instrument esenţial pentru aplicarea dispoziţiilor acquis-ului Schengen integrat în cadrul Uniunii Europene.

(2) S-a constatat nevoia de a dezvolta un SIS nou de a doua generaţie, denumit în continuare "SIS II", având în vedere extinderea Uniunii Europene şi pentru a permite introducerea unor funcţii noi, şi care să beneficieze şi de cele mai recente progrese din domeniul tehnologiei informaţiei, şi s-au făcut deja primii paşi pentru a dezvolta acest nou sistem.

(3) Se pot realiza deja anumite adaptări ale dispoziţiilor existente, precum şi introducerea unor noi funcţii faţă de versiunea actuală a SIS, în special în ceea ce priveşte asigurarea accesului la anumite tipuri de date introduse în SIS pentru autorităţi, cărora le-ar fi mai uşor să îşi îndeplinească atribuţiile în mod corespunzător dacă ar putea să efectueze căutări în aceste date, inclusiv pentru Europol şi membrii resortisanţi ai Eurojust, şi în ceea ce priveşte extinderea listei categoriilor de obiecte căutate pentru care se pot introduce alerte şi înregistrarea transmisiilor de date personale. Dotările tehnice necesare în acest scop trebuie să fie stabilite în primul rând la nivelul fiecărui stat membru.

(4) Concluziile Consiliului European de la Laeken din 14 şi 15 decembrie 2001 şi, în special, punctele 17 (cooperarea între serviciile specializate de combatere a terorismului), 43 (Eurojust şi cooperarea poliţienească în privinţa Europol) şi Planul de acţiune din 21 septembrie 2001 împotriva terorismului menţionează nevoia de a perfecţiona SIS şi de a-i îmbunătăţi capacităţile.

(5) În plus, este util să se adopte dispoziţii privind toate schimburile de informaţii suplimentare prin intermediul autorităţilor desemnate în acest scop în fiecare stat membru (Solicitare de informaţii suplimentare la intrarea pe teritoriul naţional), să se asigure autorităţilor vizate o bază legală comună sub incidenţa dispoziţiilor Convenţiei Schengen din 1990 şi să stabilească reguli privind ştergerea datelor păstrate de autorităţile menţionate.

(6) Modificările care urmează să fie aduse în acest scop dispoziţiilor acquis-ului Schengen privind SIS cuprind două părţi: prezentul regulament şi o Decizie a Consiliului în baza articolului 30 alineatul (1) literele (a) şi (b), articolului 31 literele (a) şi (b) şi articolului 34 alineatul (2) litera (c) din Tratatul privind Uniunea Europeană. Motivul constă din faptul că, în conformitate cu articolul 93 din Convenţia Schengen din 1990, scopul SIS este de a menţine ordinea şi siguranţa publică, inclusiv siguranţa naţională, pe teritoriile statelor membre şi de a aplica dispoziţiile Convenţiei menţionate anterior privind circulaţia persoanelor pe aceste teritorii, folosind informaţii comunicate prin intermediul SIS în conformitate cu dispoziţiile Convenţiei. Având în vedere faptul că anumite dispoziţii ale Convenţiei Schengen din 1990 urmează să se aplice în ambele scopuri simultan, este oportun să se modifice dispoziţiile în cauză în condiţii identice prin acte paralele care să se bazeze pe fiecare dintre tratate.

(7) Prezentul regulament nu aduce atingere adoptării în viitor a legislaţiei necesare care să prevadă în detaliu structura juridică, obiectivele, modul de funcţionare şi de utilizare a SIS II, şi care va consta în special, dar nu exclusiv, în regulile care definesc suplimentar categoriile de date care urmează a fi introduse în sistem, scopurile în care acestea trebuie introduse şi criteriile de introducere, regulile privind conţinutul înregistrărilor SIS, relaţionarea alertelor, compatibilitatea dintre alerte şi regulile suplimentare privind accesul la datele SIS şi protecţia şi controlul datelor personale.

(8) În ceea ce priveşte Islanda şi Norvegia, prezentul regulament constituie o continuare a dispoziţiilor din acquis-ul Schengen în sensul Acordului încheiat de Consiliul Uniunii Europene, Republica Islanda şi Regatul Norvegiei privind asocierea acestor două state la punerea în aplicare, aplicarea şi dezvoltarea acquis-ului Schengen, dispoziţii care sunt cuprinse în sfera menţionată în articolul 1 punctul G din Decizia 1999/437/CE4 privind anumite dispoziţii de aplicare a acordului menţionat.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...