Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 851/2004 de creare a unui Centru european de prevenire şi control al bolilor Număr celex: 32004R0851

În vigoare de la 30.04.2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) nr. 851/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI
din 21 aprilie 2004
de creare a unui Centru european de prevenire şi control al bolilor

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 152 alineatul (4),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social1,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat2,

întrucât:

___________

1) JO C 32, 5.2.2004, p. 57.

2) Avizul Parlamentului European din 10 februarie 2004 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 30 martie 2004.

(1) Comunitatea şi-a stabilit ca prioritate protecţia şi îmbunătăţirea sănătăţii umane prin prevenirea bolilor umane, în special a bolilor transmisibile, şi contracararea potenţialelor ameninţări pentru sănătate în vederea asigurării unui nivel ridicat de protecţie a sănătăţii cetăţenilor europeni. O reacţie eficientă în caz de epidemie necesită o abordare coerentă în statele membre şi contribuţii ale experţilor cu experienţă în domeniul sănătăţii publice, coordonate la nivel comunitar.

(2) Comunitatea trebuie să răspundă preocupărilor cetăţenilor europeni privind ameninţările la adresa sănătăţii publice în mod coordonat şi coerent. Întrucât protecţia sănătăţii poate îmbrăca forme diverse, mergând de la măsuri de pregătire şi control până la prevenirea bolilor umane, domeniul de aplicare a acţiunilor trebuie să rămână vast. Şi riscul de diseminare deliberată a unor agenţi impune o reacţie coerentă a Comunităţii.

(3) Statele membre trebuie să furnizeze informaţii privind bolile transmisibile prin intermediul structurilor şi/sau al autorităţilor desemnate corespunzătoare, în conformitate cu articolul 4 din Decizia nr. 2119/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 septembrie 1998 de creare a unei reţele de supraveghere epidemiologică şi control al bolilor transmisibile în Comunitate3, care impune realizarea unei analize ştiinţifice în timp util care să îi permită Comunităţii să întreprindă acţiuni eficiente.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...