Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 847/2004 privind negocierea şi punerea în aplicare a acordurilor de reglementare a serviciilor aeriene dintre statele membre şi ţările terţe Număr celex: 32004R0847

În vigoare de la 30.04.2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) nr. 847/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI
din 29 aprilie 2004
privind negocierea şi punerea în aplicare a acordurilor de
reglementare a serviciilor aeriene dintre statele membre şi ţările terţe

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 80 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European1,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută în articolul 251 din tratat2,

întrucât:

___________

1 JO C 234, 30.9.2003, p. 21.

2 Avizul Parlamentului European din 2 septembrie 2003 (nepublicat în Jurnalul Oficial), Poziţia comună a Consiliului din 5 decembrie 2003 (JO C 54 E, 02.03.2004, p. 33), Poziţia Parlamentului European din 30 martie 2004 (nepublicată în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 14 aprilie 2004.

(1) Relaţiile internaţionale dintre statele membre şi ţările terţe în domeniul transporturilor aeriene sunt reglementate, prin tradiţie, de acorduri bilaterale de servicii aeriene între statele membre şi ţările terţe, de anexele acestora şi de alte acorduri bilaterale şi multilaterale aferente.

(2) Ca urmare a hotărârilor pronunţate de Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene în cauzele C-466/98, C-467/98, C-468/98, C-469/98, C-471/98, C-472/98, C-475/98 şi C476/98, Comunitatea dispune de competenţe exclusive în ceea ce priveşte diversele aspecte ale acestor acorduri.

(3) Curtea a confirmat, de asemenea, dreptul transportatorilor aerieni comunitari de a se putea stabili în Comunitate, inclusiv dreptul la un acces nediscriminatoriu pe piaţă.

(4) În cazul în care rezultă că obiectul unui acord se înscrie parţial în competenţa Comunităţii şi parţial în cea a unui stat membru, este esenţial să se asigure o cooperare strânsă între statele membre şi instituţiile comunitare, atât în cadrul procesului de negociere şi încheiere, cât şi în ceea ce priveşte îndeplinirea obligaţiilor asumate. Obligativitatea cooperării derivă din cerinţa existenţei unei reprezentări internaţionale unite a Comunităţii. Instituţiile comunitare şi statele membre ar trebui să adopte toate măsurile necesare asigurării celei mai bune cooperări posibile în acest sens.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...