Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 809/2004 de punere în aplicare a Directivei 2003/71/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte informaţiile conţinute în prospectele, structura prospectelor, includerea de informaţii prin trimiteri, publicarea prospectelor şi difuzarea comunicatelor cu caracter publicitar (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32004R0809

În vigoare de la 30.04.2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) nr. 809/2004 AL COMISIEI
din 29 aprilie 2004
de punere în aplicare a Directivei 2003/71/CE a Parlamentului European
şi a Consiliului în ceea ce priveşte informaţiile conţinute în
prospectele, structura prospectelor, includerea de informaţii prin
trimiteri, publicarea prospectelor şi difuzarea comunicatelor cu
caracter publicitar (Text cu relevanţă pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Directiva 2003/71/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacţionare şi de modificare a Directivei 2001/34/CE1, în special articolul 5 alineatul (5), articolul 7, articolul 10 alineatul (4), articolul 11 alineatul (3), articolul 14 alineatul (8) şi articolul 15 alineatul (7),

după solicitarea avizului tehnic al Comitetului autorităţilor europene de reglementare a pieţelor valorilor mobiliare (CAERPVM)2,

___________

1 JO L 345, 31.12.2003, p. 64.

2 CAERPVM a fost instituit prin Decizia 2001/527/CE a Comisiei (JO L 191, 13.7.2001, p. 43).

întrucât:

(1) Directiva 2003/70/CE enunţă principiile care trebuie respectate la elaborarea prospectelor. Aceste principii trebuie completate în ceea ce priveşte informaţiile care trebuie să apară în prospectele, structura acestor documente, modalităţile de publicare, informaţiile care pot fi incluse prin trimiteri şi difuzarea comunicatelor cu caracter publicitar.

(2) În funcţie de tipul emitentului şi de categoria de valori mobiliare în cauză, este necesar să se stabilească o tipologie a cerinţelor minime de publicitate corespunzătoare schemelor cel mai des utilizate în practică. Ar fi oportun să se aplice scheme care să fie bazate pe informaţiile impuse de normele de publicitate ale OICVM privind ofertele şi primele cotaţii multinaţionale (disclosure standards for cross-border offering and initial listings, partea I) şi pe schemele deja prevăzute de Directiva 2001/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 28 mai 2001 privind admiterea valorilor mobiliare la cota oficială a unei burse de valori şi informaţiile care trebuie publicate cu privire la aceste valori mobiliare.

(3) Este oportun ca informaţiile furnizate de către emitent, ofertant sau persoana care solicită admiterea la tranzacţionare pe o piaţă reglementată în conformitate cu prezentul regulament să intre sub incidenţa prevederilor Uniunii Europene privind protecţia datelor.

(4) Este important să se evite duplicarea informaţiilor în cazul în care un prospect este format din mai multe documente. În acest sens şi pentru a include fiecare categorie de valori mobiliare, pentru documentul de înregistrare şi nota privind valorile mobiliare ar trebui prevăzute scheme detaliate distincte, adaptate tipului de emitent şi categoriei de valori mobiliare în cauză.

(5) Emitentul, ofertantul sau persoana care solicită admiterea la tranzacţionare pe o piaţă reglementată este autorizat(ă) să includă, într-un prospect sau un prospect de bază, informaţii suplimentare în plus faţă de cele prevăzute în scheme şi module. Orice informaţie suplimentară furnizată astfel ar trebui să fie adecvată categoriei de valori mobiliare şi tipului de emitent în cauză.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...