Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 25/2004 privind ofertele publice de cumpărare (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32004L0025

În vigoare de la 30.04.2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2004/25/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 21 aprilie 2004
privind ofertele publice de cumpărare
(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 44 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European2,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat3,

___________

1 JO C 45 E, 25.2.2003, p. 1.

2 JO C 208, 3.9.2003, p. 55.

3 Avizul Parlamentului European din 16 decembrie 2003 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 30 martie 2004.

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 44 alineatul (2) litera (g) din tratat, este necesar, în vederea uniformizării în întreaga Comunitate, să se coordoneze anumite garanţii pe care statele membre le impun pentru protecţia atât a intereselor asociaţilor, cât şi ale terţilor, ale societăţilor care intră sub incidenţa dreptului unui stat membru şi ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a unui stat membru.

(2) Este necesar să se protejeze interesele deţinătorilor de valori mobiliare ale societăţilor care intră sub incidenţa dreptului unui stat membru, atunci când aceste societăţi fac obiectul unor oferte publice de cumpărare sau al unor schimbări de control şi cel puţin o parte a valorilor lor mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a unui stat membru.

(3) Este necesar să se asigure, la nivelul Comunităţii, claritate şi transparenţă în privinţa chestiunilor juridice care trebuie reglementate în cazul ofertelor publice de cumpărare şi să se împiedice ca planurile de restructurare a întreprinderilor din Comunitate să fie denaturate din cauza diferenţelor arbitrare dintre culturile administrativă şi managerială.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...