Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 35/2004 privind responsabilitatea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea şi remedierea daunelor aduse mediului Număr celex: 32004L0035

În vigoare de la 30.04.2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2004/35/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 21 aprilie 2004
privind responsabilitatea pentru mediul înconjurător în legătură
cu prevenirea şi remedierea daunelor aduse mediului

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 175 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European2,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat3, având în vedere proiectul comun aprobat de Comitetul de Conciliere la 10 martie 2004,

___________

1 JO C 151 E, 25.6.2002, p. 132.

2 JO C 241, 7.10.2002, p. 162.

3 Avizul Parlamentului European din 14 mai 2003 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial), poziţia comună a Consiliului din 18 septembrie 2003 (JO C 277 E, 18.11.2003, p. 10) şi poziţia Parlamentului European din 17 decembrie 2003 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 31 martie 2004 şi Decizia Consiliului din 30 martie 2004.

întrucât:

(1) Actualmente, în Comunitate există numeroase situri poluate care prezintă riscuri grave pentru sănătate, iar pierderea biodiversităţii s-a accelerat în mod dramatic în ultimele decenii. Absenţa unor acţiuni ar putea duce la o poluare şi mai mare a aşezărilor şi la pierderi şi mai mari ale biodiversităţii în viitor. Prevenirea şi remedierea, în cea mai mare măsură posibilă, a daunelor aduse mediului contribuie la realizarea obiectivelor şi la aplicarea principiilor politicii comunitare în domeniul mediului, în conformitate cu tratatul. La luarea deciziilor privind modul de remediere a daunelor, trebuie să se ţină seama de condiţiile locale.

(2) Prevenirea şi remedierea daunelor aduse mediului trebuie să se pună în aplicare în conformitate cu principiul "poluatorul plăteşte" prevăzut de tratat şi cu principiul dezvoltării durabile. Prin urmare, principiul fundamental al prezentei directive ar trebui să fie cel conform căruia operatorul a cărui activitate a cauzat o daună asupra mediului sau o ameninţare iminentă de producere a unei asemenea daune trebuie să răspundă financiar, pentru a-i determina pe operatori să adopte măsuri şi să dezvolte practici menite să minimizeze riscurile de producere a unor daune asupra mediului, astfel încât să se reducă obligaţiile financiare la care sunt expuşi.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...