Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 131/2007 privind autorizarea utilizării în condiţii armonizate a spectrului de frecvenţe radio pentru echipamente care folosesc tehnologia de bandă ultralargă în cadrul Comunităţii [notificată cu numărul C(2007) 522] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32007D0131

În vigoare de la 23.02.2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 21 februarie 2007
privind autorizarea utilizării în condiţii armonizate a spectrului de
frecvenţe radio pentru echipamente care folosesc tehnologia
de bandă ultralargă în cadrul Comunităţii
[notificată cu numărul C(2007) 522]
(Text cu relevanţă pentru SEE)
(2007/131/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Decizia nr. 676/2002/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul de reglementare pentru politica de gestionare a spectrului de frecvenţe radio în Comunitatea Europeană (Decizia privind spectrul de frecvenţe radio) (1), în special articolul 4 alineatul (3),

întrucât:

(1) Consiliul European a recunoscut că înfiinţarea unei societăţi informaţionale pe deplin integratoare, bazate pe utilizarea larg răspândită a tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (ICT) în cadrul serviciilor publice, al întreprinderilor mici şi mijlocii şi al gospodăriilor, are o contribuţie semnificativă la creşterea economică şi la crearea locurilor de muncă (2). În cadrul iniţiativei i2010, Comisia a evidenţiat rolul semnificativ al tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor ca factori ai competitivităţii, ai creşterii economice şi ai creării locurilor de muncă (3).

(2) Crearea, în cadrul Comunităţii, a unei pieţe unice, deschise şi concurenţiale pentru echipamente şi servicii ale societăţii informaţionale şi media este esenţială pentru adoptarea ICT. Cadrul de reglementare comunitar pentru echipamente şi servicii de comunicaţii electronice poate stimula competitivitatea şi intensifica concurenţa în cadrul sectorului ICT, asigurând, inter alia, introducerea în timp util a noilor tehnologii.

(3) Tehnologia de bandă ultralargă, caracterizată în principal printr-o putere foarte scăzută emisă într-o bandă de frecvenţe radio cu o lărgime foarte mare, ar putea să ofere un număr mare de aplicaţii medicale, de comunicaţii, de măsurare, de localizare, de supraveghere şi de imagine, utile pentru diverse politici comunitare, incluzându-le pe cele relative la societatea informaţională şi piaţa internă. În acest context, este important să se stabilească condiţiile de reglementare care vor încuraja dezvoltarea unor pieţe viabile din punct de vedere economic pentru aplicaţii ale tehnologiei de bandă ultralargă în funcţie de oportunităţile comerciale apărute.

(4) Dezvoltarea şi adoptarea în timp util a aplicaţiilor care utilizează tehnologia de bandă ultralargă la nivel comunitar vor fi susţinute de armonizarea reglementărilor privind utilizarea spectrului radio în cadrul Comunităţii, creându-se, astfel, o piaţă unică reală pentru aceste aplicaţii, ceea ce va genera economii de scală şi avantaje pentru consumator.

(5) Deşi semnalele de bandă ultralargă au în general o putere extrem de redusă, posibilitatea apariţiei interferenţelor prejudiciabile cu serviciile actuale de radiocomunicaţii există şi trebuie luată în consideraţie. Prin urmare, cadrul de reglementare privind utilizarea spectrului radio pentru tehnologia de bandă ultralargă trebuie să respecte drepturile de protecţie împotriva interferenţelor prejudiciabile (incluzând accesul la spectrul radio prin sisteme de radioastronomie, de observare a Pământului prin satelit şi de cercetare spaţială) şi să păstreze un echilibru între interesele serviciilor existente şi obiectivul general de creare a unor condiţii favorabile pentru introducerea tehnologiilor inovatoare în beneficiul societăţii.

(6) Utilizarea spectrului este supusă cerinţelor dreptului comunitar pentru protecţia sănătăţii publice, în special Directiva 2004/40/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenţii fizici (câmpuri electromagnetice) (4) şi Recomandarea 1999/519/CE a Consiliului din 12 iulie 1999 privind limitarea expunerii publicului la câmpurile electromagnetice (de la 0 Hz la 300 GHz) (5). În ceea ce priveşte echipamentele radio, protecţia sănătăţii este asigurată prin conformitatea acestor echipamente cu cerinţele esenţiale ale Directivei 1999/5/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 martie 1999 privind echipamentele hertziene şi echipamentele terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea reciprocă a conformităţii acestora ("Directiva R&TTE")(6).

(7) În temeiul articolului 4 alineatul (2) din Decizia privind spectrul de frecvenţe radio, Comisia a acordat CEPT (Conferinţa Europeană a Administraţiilor de Poştă şi Telecomunicaţii) trei mandate (7) pentru a lua toate măsurile necesare în vederea identificării celor mai adecvate criterii tehnice şi operaţionale pentru introducerea armonizată a aplicaţiilor de bandă ultralargă în cadrul Uniunii Europene.

(8) Prezenta decizie este elaborată pe baza studiilor tehnice realizate de CEPT punând în aplicare mandatul CE. Aceste studii de compatibilitate includ, inter alia, prezumţia că echipamentul care utilizează tehnologia de bandă ultralargă va fi folosit cel mai frecvent în interior şi va înceta să emită într-un interval de timp de cel mult zece secunde, în cazul în care acest echipament nu a recepţionat un semnal de la un receptor asociat, care să-i indice că emisia sa a fost recepţionată. Mai mult, semnalele video vor fi transmise folosind în mod predominant o codare de înaltă eficacitate.

(9) Utilizarea în exterior a echipamentelor care folosesc tehnologia de bandă ultralargă reglementate de prezenta decizie nu trebuie să includă utilizarea acestora într-un amplasament exterior fix sau conectate la o antenă exterioară fixă sau într-un vehicul. Posibilele interferenţe cauzate de astfel de utilizări necesită studii aprofundate ulterioare.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...