Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 45/2007 de stabilire a măsurilor necesare pentru contribuţia la valoarea acumulată a capitalului propriu al Băncii Centrale Europene şi pentru ajustarea creanţelor băncilor centrale naţionale echivalente activelor din rezervele valutare transferate (BCE/2006/24) (2007/45/CE) Număr celex: 32006D0024(01)

În vigoare de la 31.01.2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 15 decembrie 2006
de stabilire a măsurilor necesare pentru contribuţia la valoarea
acumulată a capitalului propriu al Băncii Centrale Europene şi
pentru ajustarea creanţelor băncilor centrale naţionale echivalente
activelor din rezervele valutare transferate
(BCE/2006/24)
(2007/45/CE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, în special articolul 30,

întrucât:

(1) În vederea aderării Bulgariei şi a României la Uniunea Europeană şi a intrării respectivelor bănci centrale naţionale (BCN) în Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC) la 1 ianuarie 2007, Decizia BCE/2006/21 din 15 decembrie 2006 privind cotele procentuale ale băncilor centrale naţionale în grila de repartiţie pentru subscrierea la capitalul Băncii Centrale Europene(1) stabileşte de la 1 ianuarie 2007 noile ponderi atribuite fiecărei BCN care va fi membră a SEBC la 1 ianuarie 2007 în grila de repartiţie pentru subscrierea la capitalul majorat al Băncii Centrale Europene (BCE) (denumite în continuare "ponderi în grila de repartiţie pentru capital" şi, respectiv, "grila de repartiţie pentru capital").

(2) În consecinţă, trebuie să fie ajustate creanţele pe care BCE le-a creditat în temeiul articolului 30.3 din statut către BCN ale statelor membre care au adoptat euro (denumite în continuare "BCN participante") şi care sunt echivalente contribuţiilor către BCE a BCN participante constând în active din rezervele valutare (denumite în continuare "creanţe"). Din acest motiv, acele BCN participante ale căror creanţe cresc datorită extinderii grilei de repartiţie pentru capital la 1 ianuarie 2007 trebuie să efectueze în compensare un transfer către BCE, iar BCE trebuie să efectueze în compensare un transfer către acele BCN participante ale căror creanţe scad ca urmare a acestei extinderi.

(3) Începând cu 1 ianuarie 2007, plafonul aplicabil valorii activelor din rezervele valutare care pot fi transferate către BCE este echivalent cu 57 606 524 025,77 EUR.

(4) În conformitate cu principiile generale ale echităţii, tratamentului egal şi protejării aşteptărilor legitime care stau la baza statutului, acele BCN participante a căror cotă relativă în valoarea capitalului propriu acumulat al BCE creşte datorită ajustărilor sus-menţionate trebuie, de asemenea, să efectueze un transfer compensatoriu către BCN participante a căror cotă relativă scade.

(5) Pentru a se calcula ajustarea valorii cotei fiecărei BCN participante în valoarea acumulată a capitalului propriu al BCE, ponderile fiecărei BCN participante în grila de repartiţie pentru capital până la 31 decembrie 2006 şi începând cu 1 ianuarie 2007 trebuie exprimate ca procent din capitalul total al BCE subscris de toate BCN participante.

(6) În consecinţă, se impune adoptarea unei noi decizii BCE care să abroge Decizia BCE/2003/21 din 18 decembrie 2003 de stabilire a măsurilor necesare pentru contribuţia la rezervele şi provizioanele BCE şi pentru ajustarea creanţelor băncilor centrale naţionale echivalente activelor din rezervele valutare transferate(2) şi Decizia BCE/2004/8 din 22 aprilie 2004 de stabilire a măsurilor necesare pentru contribuţia la valoarea acumulată a capitalului propriu al Băncii Centrale Europene, pentru ajustarea creanţelor băncilor centrale naţionale echivalente activelor din rezervele valutare transferate şi a unor măsuri privind probleme financiare conexe(3).

(7) În temeiul articolului 1 din Decizia 2006/495/CE a Consiliului din 11 iulie 2006 în conformitate cu articolul 122 alineatul (2) din tratat privind adoptarea de către Slovenia a monedei unice la 1 ianuarie 2007(4), derogarea în favoarea Sloveniei prevăzută la articolul 4 din Actul de aderare din 2003 (5) se abrogă de la 1 ianuarie 2007,

DECIDE:

___________

(1) A se vedea pagina 1 din prezentul Jurnal Oficial.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...