Back

Parlamentul României

Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07.08.2000

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

TITLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. -

(1) Prezenta lege reglementează organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de educaţie fizică şi sport în România.

(2) În sensul prezentei legi, prin educaţie fizică şi sport se înţelege toate formele de activitate fizică menite, printr-o participare organizată sau independentă, să exprime sau să amelioreze condiţia fizică şi confortul spiritual, să stabilească relaţii sociale civilizate şi să conducă la obţinerea de rezultate în competiţii de orice nivel.

(3) Termenii folosiţi în textul legii au semnificaţia stabilită în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.
Jurisprudență (1)

Art. 2. -

(1) Educaţia fizică şi sportul sunt activităţi de interes naţional sprijinite de stat.
Jurisprudență (1)

(2) Statul recunoaşte şi stimulează acţiunile organizatorice şi de promovare a educaţiei fizice şi sportului, desfăşurate de autorităţile administraţiei publice şi, după caz, de organismele neguvernamentale de profil în învăţământ, în structuri ale apărării naţionale, ordinii publice, siguranţei naţionale, în sănătate, în societăţi comerciale, precum şi în alte sectoare ale vieţii sociale, potrivit reglementărilor legale.

(3) Educaţia fizică şi sportul cuprind următoarele activităţi: educaţia fizică, sportul pentru toţi, sportul de performanţă, exerciţiile fizice practicate cu scop de întreţinere, profilactic sau terapeutic.
Modificări (1)

(4) Statul garantează exercitarea funcţiilor sectorului public şi ale sectorului particular în domeniile educaţiei fizice şi sportului, în conformitate cu principiile colaborării responsabile dintre toţi factorii interesaţi.

(5) Practicarea educaţiei fizice şi sportului este un drept al persoanei, fără nici o discriminare, garantat de stat. Exercitarea acestui drept este liberă şi voluntară şi se realizează independent sau în cadrul structurilor sportive asociative.

(6) Statul recunoaşte şi garantează persoanei fizice şi juridice dreptul la libera asociere în scopul constituirii structurilor sportive.

Art. 3. - Jurisprudență (1)

(1) Autorităţile administraţiei publice, unităţile şi instituţiile de învăţământ, instituţiile sportive, precum şi organismele neguvernamentale de profil au obligaţia să sprijine sportul pentru toţi şi sportul de performanţă şi să asigure condiţiile organizatorice şi materiale de practicare a educaţiei fizice şi sportului în comunităţile locale.

(2) Autorităţile administraţiei publice şi instituţiile prevăzute la alin. (1) au obligaţia să asigure, cu prioritate, copiilor de vârstă preşcolară, tinerilor şi persoanelor în vârstă condiţii pentru practicarea exerciţiului fizic, în vederea integrării sociale.

(3) Autorităţile administraţiei publice au obligaţia să asigure condiţii pentru practicarea educaţiei fizice şi sportului de către persoane cu handicap fizic, senzorial, psihic şi mixt, în scopul dezvoltării personalităţii lor şi integrării în societate, precum şi mijloacele care să permită sportivilor cu handicap participarea la competiţii naţionale şi internaţionale destinate lor.

TITLUL II Organizarea educaţiei fizice şi sportului

CAPITOLUL I Educaţia fizică şi sportul şcolar şi universitar
Puneri în aplicare (1)

Art. 4. -

Ministerul Educaţiei Naţionale organizează activitatea de educaţie fizică şi practicarea sportului în învăţământul preuniversitar şi universitar.

Art. 5. -

Educaţia fizică şcolară este disciplină obligatorie, prevăzută în planurile de învăţământ cu un număr de ore diferenţiat, conform curriculumului stabilit de comun acord între Ministerul Tineretului şi Sportului şi Ministerul Educaţiei Naţionale.

Art. 6. -

(1) Activitatea sportivă din unităţile şi instituţiile de învăţământ se organizează în cadrul asociaţiilor sportive şcolare şi universitare.

(2) Asociaţiile sportive şcolare şi universitare sunt structuri sportive înfiinţate în condiţiile prezentei legi, a căror activitate este coordonată de Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar.
Modificări (1)

(3) Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar, înfiinţată în condiţiile legii, are următoarele atribuţii:
Modificări (1)

a) promovarea valenţelor educative ale sportului;

b) iniţierea şi organizarea de programe şi acţiuni de atragere a elevilor şi studenţilor la practicarea sportului;

c) coordonarea competiţiilor sportive desfăşurate în unităţile şi instituţiile de învăţământ, organizate de asociaţiile sportive şcolare şi universitare;

d) sprijinirea sau organizarea, după caz, a competiţiilor locale, zonale şi naţionale ale reprezentativelor unităţilor şi instituţiilor de învăţământ;

e) deţinerea competenţei exclusive pentru reprezentarea ţării la competiţiile oficiale organizate sub egida federaţiilor internaţionale ale sportului şcolar şi universitar.

(4) Organizarea şi funcţionarea Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Tineretului şi Sportului şi de Ministerul Educaţiei Naţionale.
Modificări (1)

(5) Finanţarea Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar se face prin alocaţii de la bugetul de stat, pe bază de programe, precum şi prin venituri extrabugetare. Pentru susţinerea programelor de reprezentare la competiţiile internaţionale oficiale, desfăşurate sub egida federaţiilor internaţionale ale sportului şcolar şi sportului universitar, Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar poate beneficia, cu prioritate, de alocaţii guvernamentale.
Modificări (1)

(6) Participarea la sistemul competiţional pentru elevii şi studenţii din unităţile şi instituţiile de învăţământ se face exclusiv pe baza legitimaţiei şcolare/de student şi a avizului medical la zi.

(7) Pentru elevii cu aptitudini sportive se pot organiza, în condiţiile legii, clase, şcoli şi licee cu program sportiv, precum şi cluburi sportive şcolare.

(8) Toate unităţile de învăţământ, de stat sau particulare, existente sau nou-înfiinţate, au obligaţia să dispună sau să aibă acces la bazele şi instalaţiile sportive, pentru a permite desfăşurarea lecţiilor de educaţie fizică şi practicarea sportului cu elevii şi studenţii.

(9) Bazele şi instalaţiile sportive proprii pot fi puse la dispoziţie, gratuit sau cu plată, comunităţilor locale, persoanelor fizice sau juridice interesate, cu obligaţia respectării desfăşurării normale a programelor şi activităţilor de învăţământ şi ale cluburilor sportive şcolare şi universitare.

(10) Sportul de performanţă pentru elevi şi studenţi se organizează, de regulă, în cadrul cluburilor sportive şcolare şi universitare. Elevii şi studenţii pot practica sportul de performanţă şi în alte cluburi sportive.

CAPITOLUL II Educaţia fizică militară şi profesională

Art. 7. -

Educaţia fizică militară este disciplină obligatorie, prevăzută în planul de instrucţie şi învăţământ. Ea se desfăşoară sistematic şi continuu, pe întreaga perioadă a săptămânii, a procesului de instrucţie şi învăţământ, în limita a cel puţin 3 ore săptămânal, fiind condusă de cadre militare sau civile de specialitate.

Art. 8. - Jurisprudență (1)

Educaţia fizică profesională se organizează în domeniile de activitate care implică diferite forme de practicare a exerciţiilor fizice, în scopul dezvoltării şi menţinerii unei bune condiţii fizice. Educaţia fizică profesională este reglementată prin acte normative elaborate pentru domeniile interesate.

Art. 9. - Jurisprudență (1)

Exerciţiile fizice practicate cu scop profilactic sau terapeutic se structurează diferenţiat pe domenii, în funcţie de alte obiective urmărite, în afara celor specifice educaţiei fizice şi sportului. Ele pot fi de întreţinere ori pentru tratamentul unor maladii sau corective.

CAPITOLUL III Sportul pentru toţi

Art. 10. - Jurisprudență (1)

(1) Sportul pentru toţi reprezintă un complex de activităţi bazate pe practicarea liberă a exerciţiului fizic într-un mediu curat şi sigur, individual sau în grup, organizat ori independent.

(2) Sportul pentru toţi este sprijinit de stat, de organizaţii neguvernamentale şi de structuri ale administraţiei locale, în vederea menţinerii sănătăţii, a recreării şi socializării cetăţenilor.

(3) Pentru coordonarea aplicării Programului naţional "Sportul pentru toţi" se constituie Comitetul Activităţilor Fizice Sportive pentru Sănătate, Educaţie şi Recreare, organism consultativ pe lângă Secretariatul General al Guvernului, a cărui organizare, funcţionare şi componenţă se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
Modificări (1)

Art. 11. - Modificări (1)

(1) Mijloacele financiare necesare pentru susţinerea subprogramelor derulate de Federaţia Sportivă Naţională "Sportul pentru toţi" se asigură de la bugetul de stat, sub formă de subvenţie acordată suplimentar Ministerului Tineretului şi Sportului.

(2) Subprogramele propuse de celelalte instituţii, care sunt aprobate anual de Comitetul Activităţilor Fizice Sportive pentru Sănătate, Educaţie şi Recreare, sunt finanţate de la bugetele locale, din fonduri primite de la organismele internaţionale, din sponsorizări, donaţii şi legate, precum şi din fonduri ale bugetului de stat, care vor fi prevăzute cu destinaţia pentru activitatea sportivă şi de tineret.

CAPITOLUL IV Sportul de performanţă

Art. 12. -

(1) Sportul de performanţă constituie un factor esenţial pentru dezvoltarea sportivă pe plan naţional, îndeplinind o importantă funcţie reprezentativă pentru România în competiţiile sportive oficiale cu caracter internaţional.

(2) Organele administraţiei publice centrale cu atribuţii în sport şi autorităţile administraţiei publice locale asigură mijloacele necesare pentru pregătirea sportivilor de performanţă, acordarea sprijinului ştiinţific şi medical necesar, precum şi pentru încadrarea lor în sistemul de educaţie şi deplina integrare socială şi profesională.

(3) Pe timpul satisfacerii stagiului militar organele administraţiei publice centrale de specialitate asigură sportivilor de performanţă condiţii pentru continuarea pregătirii, precum şi pentru participarea la concursurile sportive interne şi internaţionale.

Art. 13. -

(1) Prin sportul de performanţă se urmăreşte valorificarea aptitudinilor individului într-un sistem organizat de selecţie, pregătire şi competiţie, având ca scop ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri şi obţinerea victoriei.

(2) Sportivii de performanţă sunt persoanele care practică sistematic şi organizat sportul şi participă în competiţii cu scopul de a obţine victoria asupra partenerului, pentru autodepăşire sau record.

(3) Pentru a participa la competiţiile sportive oficiale locale sau naţionale un sportiv de performanţă trebuie să fie legitimat la un club sportiv.

(4) Evidenţa legitimării şi transferarea sportivilor sunt în competenţa federaţiilor sportive naţionale, a ligilor profesioniste şi a asociaţiilor judeţene şi ale municipiului Bucureşti, pe ramuri de sport, potrivit statutelor şi regulamentelor federaţiilor sportive naţionale.

(5) Sistemul competiţiilor sportive oficiale pe ramuri de sport este elaborat şi organizat de federaţiile sportive naţionale, potrivit statutelor şi regulamentelor acestora.

Art. 14. - Modificări (2), Jurisprudență (6)

(1) Sportivii de performanţă pot fi amatori şi nonamatori, conform prevederilor cuprinse în statutele şi regulamentele federaţiilor sportive naţionale, în condiţiile legii.

(2) Sportivii amatori sunt cei care, pentru practicarea sportului respectiv, nu au relaţii contractuale de muncă cu cluburile sau cu asociaţiile sportive la care sunt legitimaţi.
Modificări (1), Jurisprudență (7)

(3) Sportivii nonamatori sunt cei care, pentru practicarea sportului respectiv, încheie, în condiţiile legii, cu cluburile sau cu asociaţiile sportive la care sunt legitimaţi:
Modificări (1), Jurisprudență (7)

a) o convenţie civilă de prestări de servicii;

b) un contract individual de muncă pe baza căruia obţin licenţa de sportiv profesionist, care le conferă statutul de sportiv profesionist.

(4) Ramurile de sport, precum şi condiţiile de practicare a sportului profesionist se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Tineretului şi Sportului, la propunerea federaţiilor sportive naţionale.
Referințe (1)

Art. 15. -

(1) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale pot sprijini pregătirea sportivă, integrarea în sistemul de învăţământ, integrarea socială şi profesională a sportivilor de performanţă, după caz, pe întreaga perioadă a carierei sportive.

(2) În sensul prevederilor alin. (1), unităţile sau instituţiile de învăţământ asigură, după caz, pentru sportivii de performanţă scutiri de frecvenţă, sesiuni de examene deschise şi condiţii de înscriere în învăţământul universitar, potrivit legii.

Art. 16. - Jurisprudență (1)

Criteriile de clasificare a sportivilor de performanţă se stabilesc prin regulamente elaborate de federaţiile sportive naţionale.

TITLUL III Structurile administraţiei publice pentru sport
Modificări (1)

CAPITOLUL I Ministerul Tineretului şi Sportului

Art. 17. -

(1) Ministerul Tineretului şi Sportului este organul administraţiei publice centrale de specialitate care coordonează activitatea din domeniul educaţiei fizice şi sportului, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezenta lege.

(2) Fac excepţie de la prevederile alineatului precedent:

a) activitatea de educaţie fizică şi sport din unităţile şi instituţiile de învăţământ, care se organizează cu respectarea prevederilor art. 4-6 şi a celorlalte prevederi legale în vigoare;

b) activitatea de educaţie fizică şi sport din unităţile militare şi de învăţământ militar, care se organizează cu respectarea prevederilor art. 7 şi a celorlalte prevederi legale în vigoare.

Art. 18. - Jurisprudență (2)

(1) Ministerul Tineretului şi Sportului se organizează şi funcţionează potrivit legii şi are următoarele atribuţii principale în domeniul sportului:

a) elaborează şi susţine strategia generală a organizării şi dezvoltării activităţii sportive şi reprezintă interesele statului în raport cu federaţiile de specialitate;

b) iniţiază, elaborează şi avizează, după caz, proiecte de acte normative în domeniul educaţiei fizice şi sportului;

c) elaborează normele generale de folosire a mijloacelor materiale aflate în administrarea sa şi a mijloacelor financiare pentru activitatea sportivă, care provin din alocaţii de la bugetul de stat;

d) conlucrează cu ministerele şi cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu instituţiile de cercetare şi cu unităţile de învăţământ şi sanitare de specialitate pentru organizarea şi dezvoltarea educaţiei fizice şi sportului;

e) conlucrează cu Comitetul Olimpic Român în finanţarea şi derularea programelor privind pregătirea şi participarea sportivilor români la Jocurile Olimpice, precum şi pentru promovarea valenţelor educative ale olimpismului;
Modificări (1)

f) administrează patrimoniul sportiv din domeniul public al statului, încredinţat Ministerului Tineretului şi Sportului;
Modificări (1), Jurisprudență (2)

g) supraveghează menţinerea destinaţiei bazelor sportive din domeniul public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a celor care au aparţinut domeniului public şi au intrat în circuitul privat după 1989;
Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1)

h) propune structura anuală a alocaţiilor de la bugetul de stat;

i) repartizează bugetul activităţii sportive, constituit potrivit prezentei legi, pentru:
Modificări (1)

- activitatea proprie şi cea a unităţilor din subordinea sa;

- federaţiile sportive naţionale şi cluburile sportive care au calitatea de instituţii de utilitate publică, în baza contractelor de finanţare a obiectivelor şi programelor sportive ale acestora;

- premierea performanţelor deosebite obţinute la competiţiile sportive internaţionale oficiale;

j) avizează afilierea federaţiilor sportive naţionale la federaţiile sportive internaţionale şi la alte foruri continentale sau mondiale şi autorizează afilierea tuturor organizaţiilor cu profil sportiv la forurile internaţionale de specialitate;
Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

k) supraveghează şi controlează respectarea de către structurile sportive a dispoziţiilor legale în vigoare şi a prevederilor cuprinse în statutele şi în actele de constituire a acestora;
Jurisprudență (1)

l) organizează sau sprijină, potrivit legii, formarea, pregătirea profesională şi perfecţionarea specialiştilor din domeniul sportului, conlucrând în acest scop cu instituţiile şi cu organismele de specialitate din ţară şi din străinătate;

m) elaborează şi aduce la îndeplinire, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, planurile de construire şi de modernizare a bazelor şi instalaţiilor sportive, în vederea dezvoltării sportului de performanţă de interes naţional şi internaţional; avizează normativele tehnice în materie de baze şi instalaţii sportive;
Jurisprudență (1)

n) recunoaşte sau revocă, în sensul prezentei legi, existenţa unei structuri sportive prin înscrierea, respectiv radierea acesteia din Registrul sportiv;

o) avizează constituirea structurilor sportive, inclusiv înscrierea ca persoane juridice a cluburilor sportive profesioniste organizate ca societăţi comerciale sportive pe acţiuni, respectiv retrage avizul de funcţionare a acestora;
Puneri în aplicare (1)

p) elaborează criteriile de acordare şi atribuie distincţiile şi titlurile sportive, altele decât cele stabilite prin lege;

q) sprijină organizarea şi promovarea cercetării ştiinţifice şi asistenţei medicale în domeniul sportiv;

r) autorizează desfăşurarea pe teritoriul României a campionatelor mondiale, europene şi regionale şi participarea reprezentativelor naţionale la campionatele mondiale şi europene organizate în străinătate, precum şi la campionatele regionale;
Puneri în aplicare (1)

s) promovează măsurile de prevenire, control şi reprimare a folosirii substanţelor interzise şi a metodelor neregulamentare, destinate să mărească în mod artificial capacitatea fizică a sportivilor sau să modifice rezultatele competiţiilor;

ş) adoptă măsuri pentru prevenirea şi combaterea violenţei la manifestările sportive;

t) reprezintă interesele statului în diferite organe şi organisme sportive internaţionale; negociază şi încheie acorduri, înţelegeri, protocoale şi alte documente de colaborare în domeniul sportului cu organisme de specialitate din alte ţări, pe baza prevederilor legale în vigoare;
Jurisprudență (1)

ţ) colaborează cu celelalte organe ale administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul sportului, pentru susţinerea sportului pentru toţi şi de performanţă, asigurarea unei eficienţe sporite pe linia supravegherii şi controlului, exercitării autorităţii disciplinare, formării şi perfecţionării specialiştilor din domeniul sportului, pentru corelarea finanţării activităţii sportive, prevenirea violenţei în sport şi combaterea dopajului.

(2) Ministerul Tineretului şi Sportului poate îndeplini şi alte atribuţii prevăzute în actele normative în vigoare.

se încarcă...