Back

Parlamentul României

Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10.04.2000

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I
Obiectul legii, înţelesul unor termeni şi categorii de asigurare

Modificări (1)

Art. 1. - Modificări (1), Jurisprudență (2)

Prezenta lege reglementează: organizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare, a societăţilor mutuale, denumite în continuare asigurători, respectiv reasigurători, precum şi a intermediarilor în asigurări, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, supravegherea asigurătorilor şi reasigurătorilor care desfăşoară activitatea în sau din România, supravegherea activităţii intermediarilor în asigurări şi reasigurări, precum şi a altor activităţi în legătură cu acestea.

Art. 2. - Modificări (1), Acțiuni admise (1), Jurisprudență (6)

În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
Jurisprudență (1)

1. activitatea de asigurare - activitatea exercitată în sau din România, care desemnează, în principal, oferirea, intermedierea, negocierea, încheierea de contracte de asigurare şi reasigurare, încasarea de prime, lichidarea de daune, activitatea de regres şi de recuperare, precum şi investirea sau fructificarea fondurilor proprii şi atrase prin activitatea desfăşurată;
Jurisprudență (1)

2. agent de asigurare - persoana fizică sau juridică abilitată, în baza autorizării unui asigurător, să negocieze sau să încheie în numele şi în contul asigurătorului contracte de asigurare cu terţii, conform condiţiilor stipulate în contractul de mandat încheiat, fără să aibă calitatea de asigurător sau de broker de asigurare;

3. asigurare - operaţiunea prin care un asigurător constituie, pe principiul mutualităţii, un fond de asigurare, prin contribuţia unui număr de asiguraţi, expuşi la producerea anumitor riscuri, şi îi indemnizează pe cei care suferă un prejudiciu pe seama fondului alcătuit din primele încasate, precum şi pe seama celorlalte venituri rezultate ca urmare a activităţii desfăşurate;

4. asigurat - persoana care are un contract de asigurare încheiat cu asigurătorul;

5. asigurător - persoana juridică română sau străină ori societatea mutuală autorizată în condiţiile prezentei legi să exercite activităţi de asigurare;
Modificări (2), Referințe (2)

6. broker de asigurare - persoana juridică română sau străină, autorizată în condiţiile prezentei legi, care, pentru clienţii săi, negociază sau încheie contracte de asigurare şi acordă alte servicii în legătură cu protecţia împotriva riscurilor sau cu regularizarea daunelor;
Modificări (1)

7. catastrofă - un eveniment sau o serie de evenimente care provoacă pagube substanţiale într-o perioadă scurtă de timp;

8. coasigurare - operaţiunea prin care doi sau mai mulţi asigurători subscriu acelaşi risc, fiecare asumându-şi o cotă-parte din acesta;

9. fond de rezervă liber vărsat - totalul sumelor cu care membrii societăţii mutuale au contribuit la fondurile acesteia;

10. acţionari semnificativi - acţionarii care, singuri ori prin intermediul sau în legătură cu alte persoane, deţin cel puţin 5% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală a acţionarilor;
Modificări (2)

11. persoane semnificative - administratorii şi directorul general;
Modificări (3)

12. portofoliu de asigurări - totalitatea sau o parte din contractele de asigurări încheiate de un asigurător;

13. prime brute subscrise - primele încasate şi de încasat, inclusiv primele de reasigurare încasate şi de încasat, aferente tuturor contractelor de asigurare şi contractelor de reasigurare, care intră în vigoare în perioada de referinţă, înainte de deducerea oricăror sume din acestea;
Modificări (1)

14. prime nete subscrise - primele brute subscrise din care se deduc sumele plătite şi de plătit drept prime de reasigurare;

15. prime brute încasate - totalul primelor încasate, inclusiv primele de reasigurare încasate în perioada de referinţă, înainte de deducerea oricăror sume din acestea;

16. prime nete încasate - primele brute încasate din care se deduc sumele plătite drept prime de reasigurare;

17. reasigurare - operaţiunea de asigurare a unui asigurător de către alt asigurător, primul fiind reasigurat, iar al doilea, reasigurător;
Modificări (2)

18. reţinere proprie - partea din risc care rămâne în sarcina asigurătorului după deducerea reasigurării;

19. societate mutuală de asigurări - persoană juridică civilă ai cărei asociaţi sunt deopotrivă asiguraţi şi asigurători.

Art. 3. -

(1) Activitatea de asigurare se grupează în:

a) asigurări de viaţă;

b) asigurări generale.

(2) Clasele de asigurări aferente categoriilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin norme.
Modificări (1)

CAPITOLUL II
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor

Modificări (1), Jurisprudență (1)

Art. 4. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

(1) Punerea în executare a prezentei legi, supravegherea şi controlul respectării dispoziţiilor sale revin Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România.
Jurisprudență (1)

(2) Se înfiinţează Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, autoritate administrativă autonomă de specialitate, cu personalitate juridică şi cu sediul în municipiul Bucureşti, care îşi exercită atribuţiile potrivit prevederilor prezentei legi.
Modificări (2), Jurisprudență (1)

(3) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor îşi poate deschide reprezentanţe în orice altă localitate de pe teritoriul României.

(4) Pentru nevoile Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, ale reprezentanţelor sale pe care aceasta le înfiinţează, Guvernul şi, după caz, autorităţile administraţiei publice locale vor atribui acesteia în administrare imobilele necesare - terenuri şi clădiri - din domeniul public de interes naţional sau local, după caz, în termen de 60 de zile de la cererea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.
Modificări (1)

(5) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor este condusă de un consiliu format din 5 persoane, respectiv preşedinte, vicepreşedinte şi 3 membri.
Modificări (2)

(6) Structura organizatorică şi de personal a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, atribuţiile de conducere, de execuţie şi de control ale personalului său se stabilesc prin regulamentele de ordine interioară, adoptate de Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, potrivit prevederilor prezentei legi.
Modificări (1)

(7) Membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor sunt numiţi de Parlament, în şedinţă comună a celor două Camere, la propunerea comisiilor reunite pentru buget, finanţe şi bănci ale Senatului şi Camerei Deputaţilor. Preşedintele şi vicepreşedintele se nominalizează pe funcţii în lista de propuneri care se supune spre aprobare Parlamentului.
Modificări (1)

(8) Numirea membrilor Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor se face de pe lista comună propusă de comisiile pentru buget, finanţe şi bănci ale Senatului şi Camerei Deputaţilor.
Modificări (2)

(9) Revocarea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, în totalitate sau individual, se face de autoritatea care l-a numit, pe baza procedurii definite la alin. (8).
Modificări (2)

(10) Durata mandatului de membru al Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor este de 5 ani, fiecare membru putând fi reînvestit.

(11) Primii membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor vor fi numiţi pentru mandate cu durate diferite, astfel încât în fiecare an să expire mandatul unuia dintre ei.

(12) Preşedintele va fi numit pentru un mandat de 5 ani, iar vicepreşedintele pentru un mandat de 4 ani.

(13) Membrii ale căror mandate au expirat vor rămâne în funcţie până la numirea succesorilor lor.

(14) În cazul imposibilităţii definitive de exercitare a mandatului de către unul dintre membri, comisiile parlamentare menţionate la alin. (8) vor propune persoana care urmează să fie numită de Parlament pentru durata restantă a mandatului.

(15) Se consideră imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului orice împrejurare care creează o indisponibilizare cu o durată de 90 de zile consecutive.

(16) Membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să fie cetăţeni români cu domiciliul în România, cu o bună reputaţie şi pregătire profesională şi o vechime de cel puţin 5 ani în activitatea financiar-bancară şi/sau de asigurări şi reasigurări;

b) să nu fie membri ai vreunui partid politic pe perioada exercitării mandatului;
Modificări (1)

c) să nu exercite o altă profesie sau să nu ocupe o funcţie publică sau privată, cu excepţia activităţii didactice în învăţământul superior;

d) să nu fie membri în consiliile de administraţie sau în comisiile de cenzori ale persoanelor juridice, subiecte ale supravegherii Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, sau acţionari semnificativi ai acestora;
Modificări (1)

e) să nu fi fost declaraţi faliţi sau să nu fi făcut parte din conducerea unei societăţi de asigurare sau financiar-bancare, care, sub orice formă, şi-a încetat activitatea şi nu şi-a respectat obligaţiile faţă de terţi;

f) să nu aibă cazier judiciar.
Modificări (1)

(17) Calitatea de membru al Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor încetează în următoarele situaţii:

a) la expirarea termenului pentru care a fost numit;
Modificări (1)

b) prin demisie;

c) prin revocarea de către Parlament;
Modificări (1)

d) la apariţia unei incompatibilităţi sau a unui impediment dintre cele prevăzute la alin. (16);

e) prin înlocuire, conform alin. (14).

(18) Membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor au obligaţia să notifice de îndată, în scris, Parlamentului apariţia oricăreia dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (16); până la decizia Parlamentului membrul Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor este suspendat de drept.

(19) Preşedintele este reprezentantul de drept al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, ca autoritate administrativă autonomă şi ca persoană juridică de drept public.
Modificări (1), Jurisprudență (1)

(20) În cazul imposibilităţii temporare de exercitare a prerogativelor preşedintelui, reprezentarea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor revine de drept vicepreşedintelui.
Modificări (1)

(21) Dacă atât preşedintele, cât şi vicepreşedintele se află în imposibilitate de exercitare a prerogativelor, reprezentarea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor va fi asigurată de decanul de vârstă dintre cei 3 membri.
Modificări (2)

(22) Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor deliberează valabil în prezenţa a cel puţin 3 dintre membrii săi, incluzând preşedintele sau, în absenţa acestuia, vicepreşedintele.
Modificări (1)

(23) Hotărârile sunt adoptate cu votul majorităţii membrilor prezenţi, iar în caz de balotaj, votul preşedintelui sau, în absenţa acestuia, cel al vicepreşedintelui este decisiv.
Modificări (1)

(24) Hotărârea adoptată este obligatorie pentru toţi membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, membrii care au votat împotrivă şi cei absenţi putându-şi consemna opinia separată în procesul-verbal al şedinţei respective.

(25) În exercitarea atribuţiilor sale Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va colabora cu alte autorităţi publice sau cu instituţii străine, având ca obiect reglementarea sau supravegherea pieţelor de asigurări, în vederea realizării protecţiei asiguraţilor, a potenţialilor asiguraţi şi a transparenţei pieţei asigurărilor.
Modificări (2)

(26) Pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 5 Comisia de Supraveghere a Asigurărilor adoptă norme, avize şi decizii, sub semnătura preşedintelui, după deliberare în şedinţe, ţinute conform dispoziţiile alin. (22)-(24), cu respectarea prevederilor alin. (28).
Modificări (1), Jurisprudență (1)

(27) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor adoptă norme care sunt puse în aplicare prin ordin al preşedintelui, iar actele individuale sunt deciziile şi avizele.
Puneri în aplicare (1), Acțiuni respinse (1)

(28) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor consultă colegiul alcătuit din reprezentanţii asociaţiilor profesionale ale operatorilor de pe piaţa de asigurări.

(29) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor are în structura sa personal de specialitate compus din economişti, jurişti, experţi contabili, actuari, statisticieni, matematicieni, ingineri, informaticieni, medici, precum şi din alte persoane calificate în domeniul asigurărilor şi finanţelor.

(30) Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor stabileşte prin decizie salarizarea membrilor săi şi a personalului de specialitate, având în vedere nivelul remuneraţiei acordate unor posturi similare de pe piaţa de asigurări.

Art. 5. - Modificări (2), Jurisprudență (2)

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor are următoarele atribuţii:

a) elaborează sau avizează proiectele de acte normative care privesc domeniul asigurărilor sau care au implicaţii asupra acestui domeniu şi avizează actele administrative individuale, dacă au legătură cu activitatea de asigurare;
Modificări (1), Jurisprudență (1)

b) supraveghează situaţia financiară a asigurătorilor, în vederea protejării intereselor asiguraţilor sau ale potenţialilor asiguraţi, scop în care poate dispune efectuarea de controale ale activităţii asigurătorilor sau brokerilor de asigurare;
Modificări (2), Jurisprudență (1)

c) ia măsurile necesare pentru ca activitatea de asigurare să fie gestionată cu respectarea normelor prudenţiale specifice;
Puneri în aplicare (1)

d) participă în calitate de membru la asociaţiile internaţionale ale autorităţilor de supraveghere în asigurări şi reprezintă România la conferinţe şi întâlniri internaţionale referitoare la supravegherea în asigurări;
Modificări (2)

e) aprobă acţionarii semnificativi şi persoanele semnificative ale asigurătorului, în conformitate cu criteriile stabilite prin norme;
Modificări (2)

f) aprobă divizarea sau fuzionarea unui asigurător înregistrat în România;

g) aprobă transferul de portofoliu;
Modificări (1), Referințe (3)

h) poate solicita prezentarea de informaţii şi documente referitoare la activitatea de asigurare, atât de la asigurători, cât şi de la orice altă persoană care are legătură cu activitatea acestora;
Modificări (1)

i) participă la elaborarea planului de conturi, a normelor şi a metodelor contabile, după consultarea cu asociaţiile profesionale ale operatorilor din asigurări;

j) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege.
Modificări (2)

Art. 6. -

(1) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor nu poate dezvălui informaţii obţinute în timpul exercitării atribuţiilor sale.

(2) Obligaţia de confidenţialitate prevăzută la alin. (1) nu se aplică în cazul în care informaţia este dată:

a) cu acordul scris al asigurătorului implicat;

b) la solicitarea instanţei judecătoreşti;

c) în interesul asiguraţilor.

Art. 7. -

(1) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va prezenta Parlamentului, în termen de 6 luni de la expirarea fiecărui exerciţiu financiar, un raport asupra pieţei asigurărilor din România, precum şi o informare privind activităţile desfăşurate.
Modificări (2)

(2) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va edita şi va publica un raport informativ anual asupra pieţei de asigurări şi asupra instituţiilor şi organismelor acesteia, cu respectarea prevederilor art. 6.

Art. 8. - Modificări (1), Referințe (1), Jurisprudență (1)

(1) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor adoptă norme în aplicarea prevederilor prezentei legi.
Modificări (1), Jurisprudență (1)

(2) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor emite decizii prin care:
Modificări (1)

a) impune interdicţii, acordă, suspendă sau retrage autorizaţii;
Referințe (1)

b) modifică sau revocă condiţii, cerinţe sau termeni impuşi de aceasta prin actele sale;
Jurisprudență (1)

c) aprobă divizarea sau fuzionarea asigurătorilor;
Modificări (1)

d) aprobă transferul de portofoliu de asigurări;

e) aprobă persoanele care vor examina activitatea de asigurări de viaţă;
Modificări (1)

f) aprobă acţionarii semnificativi şi persoanele semnificative ale asigurătorului;
Modificări (5)

g) aprobă componenţa Corpului experţilor în asigurări, care funcţionează pe lângă ea, şi avizează statutul acestuia;
Modificări (1)

h) stabileşte salarizarea membrilor Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor şi a personalului său, cu respectarea dispoziţiilor art. 4;

i) dispune efectuarea acţiunilor de analiză, îndrumare şi control la societăţile din sfera de reglementare şi supraveghere;
Modificări (1)

j) dă dispoziţii privind prezentarea de documente, situaţii, informaţii şi audieri;

k) constată şi aplică sancţiuni operatorilor din domeniu pentru încălcarea prevederilor prezentei legi, a normelor şi deciziilor de aplicare a acesteia.
Modificări (2)

(3) Avizele sunt acte prin care Comisia de Supraveghere a Asigurărilor formulează răspunsuri oficiale la chestiuni privind activitatea de asigurare sau care au implicaţii asupra acesteia.

se încarcă...